Ansökan om ledighet för elev i gymnasieskolan

Du ansöker om ledighet för elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola via Vklass.

Rektorn får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. Eleven får i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete av rektorn.

Regler för ledighet

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan är en arbetsplats och extra ledighet utöver loven beviljas endast i undantagsfall. Gymnasieskolan/gymnasiesärskola är en frivillig skolform, men när en elev väl påbörjat studier på gymnasienivå är närvaro obligatorisk.

Den beviljade ledigheten påverkar den garanterade undervisningstiden och det är elevens ansvar att själv läsa in de moment som kan ha missats under ledigheten.

Vid ansökan om ledighet gäller att ledighetsansökan lämnas i god tid – senast 2 veckor innan eleven vill vara ledig. Varje ledighetsansökan prövas individuellt.

När du ansöker om ledighet, så tänk på att all frånvaro från skolan, giltig eller ogiltig, påverkar dina möjligheter att prestera efter förmåga i skolan. Upprepad frånvaro leder till rapportering om skolk till CSN, vilket kan leda till att studiebidraget samt eventuellt andra bidrag dras in. Rektor rekommenderar att alla typer av resor eller andra aktiviteter som kräver ledighet äger rum under loven.

Senast granskad/publicerad: