Utveckling och lärande i skolan

Här hittar du information om vårt fokus på utveckling och lärande i kommunens förskolor och skolor. Här kan du läsa om några av våra nyckelområden.

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan. Deras kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, men också bidra till att de utvecklas - personligt och som samhällsmedborgare.

En viktig grundsyn är att vi lär oss på olika sätt. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande.

Här är några nyckelområden inom utveckling och lärande i kommunens förskolor och skolor.

Att lära sig läsa och skriva

För närvarande satsas det mycket inom området läs och skriv. Jönköpings kommun har deltagit i den nationella satsningen Läsa, skriva, räkna. Arbetet med fokus på de grundläggande färdigheterna fortsätter. Varje år följer vi upp elevernas läsinlärning i årskurs 1.

Sedan 2011 arbetar flera skolor i kommunen med ASL (Att skriva sig till läsning), vilket innebär att elever på lågstadiet lär sig att läsa med hjälp av dator, ljudande tangentbord samt talsyntes. Varje läsår tillkommer nya klasser som arbetar med ASL.

Skolbibliotekens viktiga roll

Skolbibliotek/mediatek ska vara en tillgång för alla ämnen i skolan. Skolbiblioteken vill främja läslusten och läsutvecklingen, främja kunskaper inom IKT (informations- och kommunikationsteknik). Det sker bl.a. genom olika projekt som drivs av Skolbibliotekscentralen, t.ex. kring läsplattor och surfplattor, digital läslust, genom författarbesök i skolor m.m.

IKT - informations- och kommunikationsteknik

Idag sker mycket av lärandet i skolan med hjälp av datorbaserade verktyg och plattformar av olika slag. Plattformen Vklass ger förutsättningar för planering av uppgifter och prov, att dela och lämna in arbeten, kommunicera i studiegrupper och med lärare m.m.

Det finns många pedagogiska och specialpedagogiska program som kan underlätta lärandet, beroende på hur man lär och om man behöver särskild träning i vissa moment, t.ex. med talsyntes, stavning, eller annat.

Små barns lärande

För förskolan pågår ett nationellt forsknings- och utvecklingsprogram, kallat Små barns lärande. Tolv kommuner, varav Jönköpings kommun är en, deltar i programmet. Från varje deltagande kommun ingår två förskolor i arbetet med forsknings- och utvecklingsprogrammet.

Idébibliotek 2.0

Skolbibliotek är ett ämne som har fått extra uppmärksamhet i och med bestämmelser i ny skollag. I Jönköping pågår projektet Idébibliotek 2.0, med syfte att stödja utvecklingen av kommunens skolbibliotek.  

Matematiklyftet

Matematiklyftet är en fortbildning i matematikdidaktik som alla lärare som undervisar i matematik ska genomföra. Matematiklyftet syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Fortbildningen, som är verksamhetsnära, äger rum lokalt på skolorna.

Värdegrundsfrågor och trygghet

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Känslan av tillhörighet och sammanhang betyder mycket. Men också avsaknad av rädsla för att bli utsatt för kränkningar eller våld.

Lärande är inte bara kunskaper - det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde. Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till.

För de lite äldre elevernas föräldrar finns en särskild satsning, kallad Föräldrar Förebygger.

Senast granskad/publicerad: