search
Sök
menu
Meny

Nyanlända elever

Nyanlända elever påbörjar sin skolgång i en kartläggningsgrupp på Mottagningsenheten som finns på Kunskapens hus i centrala Jönköping.

Den pedagogiska kartläggningen gäller för alla elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren och därmed definieras enligt Skolverket som nyanländ elev. Den inledande bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan.

Förskola

När en nyanländ familj med förskolebarn önskar förskoleplats ska man alltid vända sig till Mottagningsenheten. Där sker ett inskrivningssamtal. Syftet med samtalet är dels att kommunen ska få information om barnet och dels att ge familjen en första information om förskolan i Jönköpings kommun.

Grundskola

En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon tagits emot i skolväsendet placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till ålder, förkunskaper och personliga förhållanden. Eleven ska inom samma tid placeras i en undervisningsgrupp.

Rektorn får besluta om undervisning i förberedelseklass om eleven saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Undervisningen avslutas när eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i
ämnet. Undervisning i förberedelseklass pågår inte längre än två år.

Efter grundskolan går eleven antingen vidare till nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram.

Gymnasieskola och introduktionsprogram

Inskrivningen i kartläggningsgruppen av nyanlända ungdomar mellan 16 och 20 år sker vid ett samtal med gruppens personal tillsammans med en tolk.

Introduktionsperioden i kartläggningsgruppen varar i högst två månader. Under perioden påbörjar eleverna studier i svenska. Efter introduktionsperioden placeras eleverna på någon av kommunens gymnasieskolor.

Anmälan för nyanlända barn och elever

Anmäl barn eller elev till biträdande chef på Mottagningsenheten via telefon eller e-post.

Titel

Namn

Telefon

Chef Modersmål och Mottagningsenheten

Malin Håård

036-10 22 38

Bitr. chef Mottagningsenheten

Ahmad Mahmoud

036-10 75 84

Nyanlända till förskolan

Luljana Zahiti

036- 10 21 84


Kontakt

Stenhuggargatan 25 (Kunskapens hus)
553 23 Jönköping