Miljöarbete på Miljöhantering i Jönköping

Här har vi samlat information om hur vi aktivt arbetar för att värna om miljön och minska miljöpåverkan.

Vi vill vara ett föredöme i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. I vårt miljöarbete arbetar vi bland annat med:

 • Ekosystemtjänster som våtmark för vattenrening
 • Använda förnyelsebart drivmedel (HVO) till våra maskiner
 • Använda energieffektiv utrustning
 • Hitta nya behandlingsmetoder för att återvinna mera
 • Korrekt omhändertagande av farligt avfall för att skydda miljön
 • Ta tillvara på deponigas som uppstår
 • Sluttäckning av den nedlagda deponin Hult
 • Vi tar hänsyn till miljön och ser till att lagar och förordningar inom miljöområdet följs.

Miljöcertifiering

Miljöhantering i Jönköping följer ett miljöledningssystem som är certifierat enligt den internationella standarden ISO 14001.

Vi har antagit en miljöpolicy som innehåller riktlinjer för hur vi ska bedriva vårt miljöarbete. Den är en hjälp och ett stöd i arbetet med att bli ett mer miljömedvetet företag.

Vår miljöpolicy

Miljöhantering i Jönköping är en behandlingsanläggning för avfall. Lagar och andra krav ska följas och verksamhetens miljönytta i samhället ska öka samtidigt som vi eftersträvar minskad miljöbelastning till följd av hanteringen inom anläggningen.

Verksamhetens ledord är:

 • Miljösäker avfallshantering
 • Samhällsnytta
 • God resurshushållning

l vår verksamhet ser vi avfallshanteringen i ett livscykelperspektiv och arbetar med att utveckla avfallshanteringen enligt detta.

Miljötillstånd

Miljöhantering i Jönköping har tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken enligt deldom i Miljödomstolen i Växjö Tingsrätt 2006-09-01 samt kompletterande dom 2007-06-29.

Tillståndet innebär i korthet att Miljöhantering i Jönköping får:

 • Mellanlagra max 60 000 ton icke farligt avfall (IFA) och max 30 000 ton farligt avfall (FA) vid ett och samma tillfälle
 • Behandla och hantera 190 000 ton IFA och 15 000 ton FA per år
 • Deponera 135 000 ton IFA och 22 000 ton FA per år

Miljörapport

Varje år presenterar verksamheten en miljörapport. I miljörapporten redovisar vi hur vi följer våra villkor och vad vi har gjort för att förbättra miljöarbetet. Miljörapporten lämnas in till via Naturvårdsverkets e-tjänst för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Kontrollprogram

Ett kontrollprogram för verksamheten finns upprättat och det säkerställer att inga miljöstörande ämnen läcker till anläggningens omgivning. Det innehåller bland annat mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod.

Kontrollprogrammet är mycket omfattande och täcker in provtagning och nivåmätning av lakvatten, ytvatten och grundvatten. Programmet innehåller även deponigasanläggningen, väderdata, kemikaliehantering, damning och nedskräpning. Resultatet av kontrollerna rapporteras i miljörapporten.

Nedskräpning

För att minimera nedskräpning genomför vi regelbunden städning inom området och har genomfört flera åtgärder för att minska vindspridningen av avfall till exempel genom att sätta upp skyddsnät och mellanlagra FNI-förpackningar i sorterhallen.

Vi vill värna om miljön både innanför och utanför vår anläggning. Därför är det viktigt att du som transporterar avfall till oss täcker era containrar om risk för nedskräpning föreligger.

Insamling av deponigas

Inom fastigheten ligger den gamla nedlagda deponin Hultatippen. I hela deponin finns ledningar och brunnar som suger och leder ut deponigas ur deponin. Deponigasen innehåller bland annat metangas (CH4) som har en större växthuspotential än koldioxid. Det innebär att i jämförelse med koldioxid har metangasen en större påverkan på växthuseffekten. Deponigasen förbränns för att omvandla metangasen till koldioxid för att minimera påverkan på klimatet.

KONTAKT

Miljöhantering i Jönköping

Telefon: 036-10 35 00

Telefontid: Vardagar kl. 07.00–16.00 (rast kl 09.00–09.30 samt 13.00–13.30)

E-post: miljonjkpg.tk@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: