Säkerhet på anläggningen

Här finns information om de miljö- och säkerhetsföreskrifter som finns för dig som utför ett arbete inom anläggningen eller regelbundet levererar avfall.

Vi är måna om säkerheten för dig som vistas inom vår anläggning.

Syftet med våra föreskrifter är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla som befinner sig inom anläggningen samt att ni ska ha kännedom om vårt miljöarbete. Vi kräver av fast anställd personal, vikarier och chefer såväl som entreprenörer, leverantörer och inhyrd personal att alla tar del av innehållet i dessa föreskrifter samt underteckna en kvittens på att så har skett.

Aktuella föreskrifter kan ni få genom att kontakta oss.

Kortfattat innebär föreskrifterna bland annat:

  • Personlig skyddsutrustning ska användas såsom exempelvis varselkläder och skyddsskor
  • Hastighetsbegränsning på anläggningens område är 40 km/h. Allmänna trafikregler gäller. Anpassa hastigheten efter rådande förhållanden till vad trafiksäkerheten kräver.
  • Rökförbud inom hela anläggningen
  • Nödduschar, utrymningsvägar och brandredskap får under inga omständigheter blockeras.

Kameraövervakning och skydd mot intrång

Avfallsanläggningen är skyddad mot intrång genom exempelvis staket, grindar och kameraövervakning.

Vi bevakar området med kamera för att förebygga brott och att av säkerhetsskäl ha tillsyn över anläggningen. Vi ska förhindra att olägenheter uppstår för människors hälsa och miljö enligt gällande miljölagstiftning (miljöbalken 1 kap § 1 och §3) vilket innebär att obehöriga inte ska vistas på området för deras egen säkerhet. Uppgifterna som samlas in i syfte att övervaka anläggningen lagras i upp till 30 dagar och används av avfallsanläggningen, bevakningsföretag och i förekommande fall utgör underlag vid misstanke om brott.

Kommunens dataskyddsombud för information om kommunens hantering av personuppgifter vid kameraövervakning

Ställ frågor till kommunens kontaktcenter

Datainspektionen (för klagomål) Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: