Långsiktig vatten- och avloppsplan

Här finns information om kommunens vatten- och avloppsplan. Den har tagits fram för att uppnå en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avlopps­hantering.

Kommunens vatten- och avloppsplan har tagits fram genom ett förvaltningsövergripande samarbete mellan tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten.

Syftet med vatten- och avloppsplanen är att kommunen ska ha en heltäckande, strukturerad och långsiktig planering för vattenförsörjning och avloppshantering, med sikte på år 2030. Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar vattenförsörjning och avloppshantering för alla i kommunen. VA-planeringen omfattar därför både den allmänna och den enskilda försörjningen av dricksvatten och omhändertagandet av spillvatten och dagvatten i Jönköpings kommun. VA-planen är även ett bidrag till kommunens arbete för att nå de nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten.

Kommunen strävar efter att nå visionen: ”En trygg, säker och klimatanpassad vattenförsörjning och avloppshantering för en hållbar kommun."

Vatten- och avloppsplanen består av ett huvuddokument, en nulägesbeskrivning samt fem delplaner med olika inriktning. Vatten- och avloppsplanens huvuddokument antogs politiskt av Kommunfullmäktige 2021-09-02.

Delplanerna är främst ett stöd och arbetsmaterial för tjänstemännen på förvaltningarna. De delplaner som finns är:

  • Utbyggnadsplan för vatten och avlopp
  • Plan för enskilt vatten och avlopp
  • Dagvattenplan
  • Vattenförsörjningsplan
  • Förnyelsestrategi ledningsnät

Senast granskad/publicerad: