search
Sök
menu
Meny
Sök

Sotning och eldstäder

Den största anledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Förutsättningar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Enligt "Lag (2003/778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar (se rubrik LSO 3 kap 4 §).

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat. För närvarande gäller vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Rengöring/sotning

Rengöring (sotning) utförs normalt av sotaren som kommunen har upphandlat. Alternativt kan du som ägare ansöka om ansvaret för sotningen och sedan själv utföra eller anlita någon annan som utför sotningen.

När sotningen utförs av kommunens sotare ser hen till att sotningen utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när ägaren ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste hen själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om hen sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren.

Sota din eldstad själv

Sotningstaxa (sotningsavgifter) och kommunens entreprenör

Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring ska ske. Sotningstaxor finns under dokument.

Kommunen har skrivit avtal med GÖSAB Sotning AB. GÖSAB Sotning AB har kommunens uppdrag att utför själva rengöringen samt genomföra brandskyddskontroller. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75. Kontaktuppgifter hittar du under länkar och dokument.

Ändringar som påverkar sotningen

Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till kommunens entreprenör.

Kommunens upphandlade entreprenör

Installation av eldstad, kamin

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Bygglov för eldstad, kamin

Jag använder inte min eldstad, avregistrering, nyttjandeförbud

Om du inte längre använder din eldstad och därför inte har behov av sotning/rengöring eller brandskyddskontroll (du har slutat använda eldstaden eller att den är i så dåligt skick så att det inte går att använda), kan du själv begära ett nyttjandeförbud via blanketten "Eldstad, avregistrera eldstad, ansökan" under E-tjänster .

Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud och den "budas" inte längre ut för sotning eller brandskyddskontroll. Om eldstaden ska användas efter att du har meddelat oss om nyttjandeförbud, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.
Det är viktigt, vid försäljning av fastigheten, att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.


LSO 3 kap 4 §

En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Thomas Johansson
Samordnare
Räddningstjänsten
Glansgatan 7
Jönköping

Tfn 036-10 60 51