search
Sök
menu
Meny

Sotning och eldstäder

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tas brandfarlig beläggning bort för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Förutsättningar för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Enligt "Lag (2003/778) om skydd mot olyckor" (LSO) ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.*

Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker. Sotning handlar om ta bort sotavlagringar i eldstad eller skorsten.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av en entreprenör som kommunen har utsett. Det sker med ett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat intervall. För närvarande vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om. Entrepenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad för att få användas.

Sotning

Rengöring (sotning) utförs normalt av den av kommunen upphandlade sotaren. Alternativt kan en ägare ansöka om att få medgivande att själv få ansvara för sotningen antingen genom att själv utföra sotning eller att anlita någon annan som utför sotningen.

När sotningen utförs av kommunens sotare ser han till att sotningarna utförs med rätt intervall och till ett pris som kommunen har beslutat om. I de fall när ägaren ansökt och fått kommunens medgivande att själv ansvara för sotningen måste han/hon själv se till att sotningen utförs minst enligt de frister som gäller för de aktuella eldstäderna. Det gäller både om han/hon sotar själv eller anlitar någon annan att utföra sotningen.

När en ägare ansöker om att få sota själv eller låter någon annan utföra sotningen ska kommunen pröva om detta "kan ske på ett från brandskyddsynpunkt betryggande sätt". Kommunen kontrollerar då att de aktuella eldstäderna finns med i kommunens register och att de har genomgått brandskyddskontroll utan allvarliga anmärkningar. Den som ska utföra sotningen ska även visa att han/hon har tillräckliga kunskaper. Om det är ägaren själv som ska utföra sotningen bör denna ha genomgått Brandskyddsföreningens kurs i egensotning eller motsvarande. Kursen genomförs under en kväll, se länk till kursutbud nedan.
Är det någon annan som ska sota ska denne, om det är en namngiven person, vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska sota ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av den av kommunen utsedda sotaren.

Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivandet till fastighetsägaren är det han/hon som ansvarar för att sotningen utförs.

* LSO 3 kap4 §
En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Sotningstaxa (sotningsavgifter) och kommunens entreprenör

Kommunen beslutar vilka avgifter som ska gälla för rengöring och brandskyddskontroll samt hur ofta rengöring ska ske. Sotningstaxor finns under dokument.

Kommunen har skrivit avtal med GÖSAB Sotning AB. GÖSAB Sotning AB har kommunens uppdrag att utför själva rengöringen samt genomföra brandskyddskontroller. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75. Kontaktuppgifter hittar du under länkar och dokument.

Ändringar som påverkar sotningen

Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till brandskyddskontrollanten GÖSAB Sotning AB. Du når dem på telefonnummer 036-30 84 75.

Installation av eldstad, kamin

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till stadsbyggnadskontoret. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad. 

Clas Lövgren
Brandingenjör
Räddningstjänsten
Glansgatan 7
Jönköping

Tfn 036-10 70 02