search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplanearbete Peru 4 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 om positivt planbesked för Peru 4.

Ansökan avser en förtätning i form av ny bebyggelse inom redan bebyggt område samt en ändrad markanvändning och högre exploateringsgrad.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2020. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta