Trafikbuller

Här har vi samlat information om trafikbuller, vanligast från spårtrafik, vägar och flygplatser. Det är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige.

Om du har klagomål på trafikbuller ska du vända dig till den som är ansvarig för bullerkällan, exempelvis väghållaren när det gäller trafikbuller. För statliga vägar är trafikverket väghållare och för kommunala vägar är kommunen väghållare.

Bullerkartläggning

Enligt ett EU-direktiv (2002/49/EG) har Jönköpings kommun låtit göra en kartläggning av bullersituationen i hela kommunen. Kartläggningen omfattar buller från spårtrafik, vägar, flygplatser samt vissa industrier. Kartläggningen utfördes 2017 och redovisades till Naturvårdsverket i januari 2018 baserat på situationen 2016 tillsammans med uppgifter om antal exponerade. Rapport och ljudutbredningskartor finns under dokument. Kartläggningen ska uppdateras vart femte år. Under 2022 ska kommunen redovisa en ny kommunomfattande bullerkartläggning.

Stadsbyggnadskontoret har gjort ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023.

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2019-2023

Naturvårdsverket - Buller från vägar och järnvägar nybyggnation Länk till annan webbplats.

Boverket - Buller vid detaljplanering Länk till annan webbplats.

Karta med bullernivåer

År 2011 tog kommunen fram en bullerkartläggning för hela Jönköpings kommun som redovisar omgivningsbuller i form av ekvivalent ljudnivå, medelvärde över ett dygn, och maximal ljudnivå, de 5 mest ljudande händelserna på ett dygn. De färgade fälten i kartan representerar ljudnivåer i bestämda intervall, så som 50-55 dBA, 55-60 dBA osv. Om du trycker på ett fält visas intervallet i en ruta. Om du zoomar in i kartan kan du se färgade cirklar på fasaderna. Trycker du på en cirkel kan du se information om olika ljudnivåer vid fasad från väg och tåg.

Genom att öppna den stora kartan kan du söka på en viss fastighet eller adress.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Vid frågor om trafikbuller, bidrag och klagomål söker du trafikingenjör via kontaktcenter.

Stadsbyggnadskontoret
Utvecklings- och trafikavdelningen
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00