Hund

Här har vi samlat information för dig som hundägare. Kom ihåg att du som äger en hund är ansvarig för allt den gör och att du ska hålla god tillsyn över din hund.

Miljö- och hälsoskyddskontoret får ibland klagomål som rör hund. Klagomålen gäller främst hundar som skäller samt lösspringande hundar på badplatser och friluftsområden.

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa vissa regler; hundföreskrifter.

Som hundägare behöver du tänka på följande:

  • Du ska hålla din hund så att den inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla i tid och otid så att dina grannar störs.
  • Oftast behöver du ha din hund kopplad.
  • Tänk på att plocka upp hundbajset efter din hund.
  • Undvik att lämna hunden ensam i en parkerad bil. En bil i skugga kan hamna i sol.
  • Visa hänsyn! Tänk på att det finns allergiker och hundrädda människor.

 

Klagomål på hund

Om du störs av en hund ska du i först och främst prata med hundens ägare, oavsett vilken typ av störning det gäller. Om det inte hjälper kan du lämna ett klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skällande eller lösspringande hundar

Hundar som skäller är ett vanligt förekommande klagomål. Om du upplever problem med en hund som skäller gäller samma som ovan; i första hand ska du prata med hundens ägare och om problemet kvarstår kan du lämna ett klagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret. Vi kommer då att utreda om klagomålet är befogat och eventuellt vidta åtgärder.

Om du däremot misstänker att hunden skäller på grund av att den far illa, till exempel genom vanvård eller för att den lämnas ensam hemma för länge (mer än 6 timmar) ska du kontakta länsstyrelsen.

Som granne behöver du ha förståelse för att en hund ibland skäller, så ett visst mått av hundskall får man trots allt tåla.

Om ditt klagomål gäller en lösspringande bör du kontakta polisen.

Lagstiftning

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

36 § Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

21 § En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av Polismyndigheten. Lag (2014:707).

Tillsyn över hundar och katter, länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Polisen Länk till annan webbplats.

Hundbad, hundrastgårdar och hundföreskrifter

För allas trivsel finns det bestämmelser om var man kan rasta sin hund, var kan man bada med sin hund med mera. Att läsa hundföreskrifterna ger en god vägledning. Hundrådet, som nu är nerlagt, arbetade fram hundföreskrifterna för att passa både för hundägare och allmänhet.

Bada med hund, hundbad

Hundföreskrifter för Jönköpings kommun Pdf, 160.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Hundrastgårdar, rastgård för hund

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsokyddskontoret
Hälsoskyddsenheten
Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.

Kontaktcenter
Telefon 036-10 50 00