search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Peru 4 i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 18 januari 2018 om positivt planbesked för Peru 4.

Ansökan avser en förtätning i form av ny bebyggelse inom redan bebyggt område samt en ändrad markanvändning och högre exploateringsgrad.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
Granskning: Kvartal 4, 2021
Samråd: Kvartal 2, 2021


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta