search
Sök
menu
Meny

Planprogram för Målö ängar (Tahe 1:4 och Flahult 3:150) och Västra Granarp industriområde.

Ett planprogram håller på att arbetas fram för området och det ska vara vägledande för framtida detaljplaner i området kring Tahe, Flahult och Målön.

Syftet med planprogrammet är att skapa en helhetsbild och översikt av lämplig byggnation och omvandling av området som idag betsår främst av skog och mossodlingar. Planprogrammet består huvudsakligen av två delar, den västra sidan av Tahevägen som främst ska bestå av skola och bostäder och den östra sidan som ska utredas för ett kommande verksamhetsområde.

Tidplan
Samråd: Kvartal 3, 2020
Godkännande: Kvartal 4, 2020


Vad är ett planprogram?

Programmet utreder områdets förutsättningar och beskriver stadsdelens utvecklingsmöjligheter för exempelvis ny bebyggelse, vägar och grönområden på längre sikt. Det är viktigt att ny bebyggelse är anpassad till områdets karaktär och att hänsyn tas till framtida behov i området.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande som en detaljplan utan utgör ett första steg i detaljplaneprocessen. Planprogram omfattas ofta av ett större område eller en stadsdel och anger mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00


Översiktskarta