search
Sök
menu
Meny

Aktuella vatten- och avloppsprojekt

Här samlar vi pågående projekt som handlar om vatten och avlopp i Jönköpings kommun.

Anläggning av våtmarksanläggning vid Bankeryds avloppsreningsverk

En våtmarksanläggning kommer att anläggas vid avloppsreningsverket i Bankeryd. Bankeryds avloppsreningsverk renar avloppsvatten från Bankeryd och Trånghalla. 

Varför görs arbetet?
Våtmarksanläggningen anläggs för att ytterligare förbättra vattenreningen. Efter behandling släpps för närvarande det renade avloppsvattnet till Lillån för att till slut rinna ut i Vättern. Utredningar i samband med tillståndsprocessen för Bankeryds avloppsreningsverk resulterade i beslut om att reningen på avloppsreningsverket behöver kompletteras med en våtmarksanläggning för att ytterligare rena det utgående vattnet.

När görs arbetet?
Arbetet med att röja träd pågår från mars 2019 och grävarbetet kommer att pågå från april fram till sommaren. Därefter ska pumputrustningen installeras. Dammarna kommer sedan fyllas upp sakta för att få igång de naturliga processerna under hösten 2019.

Hur påverkar arbetet allmänheten?
Under tiden arbetet pågår kan det bli visst buller och ytterligare trafik i området.

Vad gör en våtmarksanläggning och hur ska den fungera?
Våtmarksanläggningen ska bestå av våtmarksdammar och ett infiltrationsområde, se bild nedan.

Genom de första två dammarna (1 och 2) ska en stor del av vattnets innehåll av ammoniumkväve omvandlas till luftkväve genom naturliga processer. Detta gör att mycket av det övergödande kvävet renas bort från vattnet och inte längre ska påverka Lillån negativt.

I infiltrationsområdet (3) kommer jordens och trädens rotsystem att nyttjas för att på naturlig väg ytterligare öka reningen av vattnet. Även i denna process renas vattnet från kväve men även från övergödande fosfor. Det vattnet som inte kan infiltreras ska ledas till en besöksvåtmark (4) som ska gynna biologisk mångfald. Vid höga flöden kommer vattnet att avledas till dagvattendiket.

Avloppsreningsverk

Förnyelsearbetet med VA-nätet

Aktuella projekt

VA-förnyelse Torps/Söder

VA-förnyelse Ekhagen

VA-ledningar Huskvarna-Lekeryd

VA-förnyelse Hakarpsvägen

Jönköpings kommun har, liksom många andra svenska kommuner, ett åldrande ledningsnät som måste bytas ut. Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter skärper miljö- och säkerhetskraven på samhället i stort. Det innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt.

70 % av Söder, Torpa och Bäckalyckan måste förnyas

Inventeringen av ledningsnätet inom Jönköping på Söder, Torpa och Bäckalyckan avslutades 2011. Den visar att 70 % av ledningsnätet behöver förnyas. Arbetet med ombyggnationen inleddes på Söder 2014 och på Torpa 2017, 2020 räknar vi med att kunna påbörja Bäckalyckan.

Ledningsnätet är gammalt och kapaciteten för låg

Tekniska kontoret har genomfört en undersökning av kommunens ledningsnät där man kollat på kondition, funktion och kapacitet för rören. Anledning till detta är det ökade antalet översvämningar på mark och i källare vid intensivt regn tillsammans med dåligt material i gamla vatten- och avloppsrör.

När undersökningarna startade byttes inte ledningarna ut tillräckligt ofta och vid inledningen av förnyelsearbetet var takten så låg att ledningarna skulle behöva hålla i 500 år. Det är naturligtvis inte möjligt - den egentliga livslängden ligger istället mellan 40 och 120 år. Nu har förnyelse takten minskat radikalt och ligger på omkring 170-200 år.

Efter undersökningen delas behovet av nya ledningar in i olika delar

  • Leda bort regnvatten - Från Friaredalen och ned till utlopp i Vättern har en stor regnvattenledning byggts och nu planeras det för nya regnvattenledningar på Öster för att kunna leda bort vatten på ett säkrare sätt i framtiden.
  • Prioriterade ledningar - Stora vattenledningar som transporterar vatten till olika stadsdelar byggs nu om och utökas för att framtidssäkra leveranserna.
  • Stadsdelsförnyelse - 10 st stadsdelar (se länk nedan) har fått högst prioritering och här pågår utredning och projektering i vissa områden och byggnation i andra. Det först påbörjade området Söder är i det närmaste avslutat.

Åtgärder

Kombinerade ledningar kommer att bytas ut och kompletteras med en dagvattenledning som ska ta hand om regnvatten för att undvika översvämningar och bräddning. Bräddning innebär att orenat avloppsvatten rinner ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Fastighetsägare måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen. Kommunen ansvarar för huvudledningen och servisen till förbindelsepunkt. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningen från fastigheten fram till förbindelsepunkt.

Ersättning till fastighetsägare

De fastighetsägare som fått förhandsinformationsbrev kan söka och få ersättning med 25 % av kostnaden för ny dagvattenledning från den befintliga samlingsbrunnen för dagvatten ut till förbindelsepunkt. Där det inte finns några dagvattenledningar utgår ersättning med 25 % av kostnader för nya dagvattenledningar fram till förbindelsepunkt. Dräneringsledning ska vid behov pumpas till samlingsbrunn för dagvatten. För detta ges ingen ersättning.

Ulvstorps fritidsområde ansluts till allmänt VA

Tekniska kontoret arbetar med att ansluta fritidshusområden till allmänt VA. Arbetet görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.

De områden som ska anslutas har av länsstyrelsen ansetts vara i stort behov av allmänt VA. Orsaken till detta kan bland annat vara att utsläpp från äldre, slitna avlopp påverkar människors hälsa och miljön negativt.

Ulvstorps norra fritidshusområde

Tekniska kontoret byggde under hösten 2014 ut vatten- och spillvattenledningar till och inom Ulvstorps norra fritidshusområde. Systemet för vatten och avlopp är taget i drift och en avsättning för varje aktuell tomt är gjord. Tack för den förståelse som ni boende visade under byggnationen!

Det är således möjligt att ansluta tomterna till det allmänna vatten- och avloppssystemet. För de som valde att inte ansluta sig direkt kommer VA-verksamheten att meddela om upprättande av förbindelsepunkt och kort därefter översända faktura avseende anläggningsavgift. Kontakta oss gärna om du har frågor kring anslutning och anläggningsavgifter m.m.

Ulvstorps södra och östra del

Det går idag inte att exakt säga när fastigheterna ansluts - det beror på detaljplaneringen. Enligt länsstyrelsens föreläggande skulle området anslutas senast juni 2017. Efter att Jönköpings kommun ansökt om förlängning, i väntan på detaljplan för området, så har länsstyrelsen flyttat fram tiden för anslutning (beslut 2017-06-13). Enligt beslutet ska kommunen senast den 31 december 2018 ha byggt ut allmän vatten- och avloppsanläggning till Ulvstorps fritidshusområdes södra och östra delar.