search
Sök
menu
Meny

Tyck till om förslag på långsiktig vatten- och avloppsplan

Tillgång till vatten och möjlighet att ta hand om avloppsvatten är en avgörande grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Därför vill vi ha en heltäckande, strukturerad och långsiktig plan för vattenförsörjning och avloppshantering. Nu kan du tycka till om vårt förslag med sikte på år 2030.

Fram till den 20 december 2019 har du möjlighet att tycka till om vårt förslag på plan för hantering av vattenförsörjning och avloppshantering i kommunen. Vi är tacksamma om du delar dina synpunkter med oss. Det blir ett värdefullt underlag att ta hänsyn till innan vi lämnar slutgiltigt förslag till kommunfullmäktige för beslut. Se nedan för information om hur du lämnar dina synpunkter.

Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen innehåller vision, strategier och åtgärder med sikte på år 2030. Som underlag och arbetsdokument finns fem delplaner med olika inriktning. De viktigaste åtgärderna från varje delplan har lyfts i vatten- och avloppsplanen för att beslutas av kommunfullmäktige.

Vatten- och avloppsplan (pdf, 2 MB)

Bilaga 1 - Åtgärdslista (pdf, 152.6 kB)

Delplaner

I varje delplan presenteras ett antal åtgärder. De är främst ett stöd och arbetsmaterial för tjänstemännen på förvaltningarna men även en redovisning av våra prioriteringar vad gäller vattenförsörjning och avloppshantering de närmaste 10 åren. Ambitionen är att delplanerna uppdateras i takt med att åtgärder genomförs, ny information erhålls och omvärlden förändras.

Tre av fem delplaner har tagits fram i arbetet med vatten- och avloppsplanen. Dessa kan du också lämna synpunkter på.

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp med bilagor

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp (pdf, 753.9 kB)

Bilaga 1 - Karta VA-planområden (pdf, 838.1 kB)

Bilaga 2 - Områdesbeskrivningar (pdf, 957.5 kB)

Bilaga 3 - Bedömningsmodell (pdf, 419.9 kB)

Dagvattenplan med bilagor

Dagvattenplan (pdf, 1.8 MB)

Bilaga 1 - Lagstiftning (pdf, 205.8 kB)

Bilaga 2 - Checklistor (pdf, 218.6 kB)

Bilaga 3 - Ansvarsmatris (pdf, 146.9 kB)

Bilaga 4 - Handledning VISS (pdf, 1 MB)

Bilaga 5 - Sammanställning recipienter (pdf, 319 kB)

Bilaga 6 - Exempel dagvattenanläggningar (pdf, 1.4 MB)

Plan för enskilt vatten och avlopp med bilaga

Plan för enskilt vatten och avlopp (pdf, 1.7 MB)

Bilaga 1 - Prioriterade områden tillsyn inkl. karta (pdf, 876.5 kB)

Lämna gärna dina synpunkter

Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget till vatten- och avloppsplan.
Skicka ett mejl till tekniska@jonkoping.se eller skicka brev till Tekniska kontoret, 551 89 Jönköping.
Ange diarienummer Tn/2019:406 i ämnesraden i ditt mejl eller ditt brev.
Senast den 20 december 2019 vill vi ha dina synpunkter.

Så här har arbetet gått till

Arbetet med att ta fram förslag på en vatten- och avloppsplan har genomförts förvaltningsövergripande med representanter från tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt räddningstjänsten.

I början av arbetet gjordes en nulägesbeskrivning som ligger till grund för framtagandet av planen. Ladda ner via nedan länk.

Planens vision och strategier sätter mål med sikte på år 2030. Planens vision och strategi går hand i hand med Jönköpings kommuns övergripande visionsarbete, Vision 2030 och Agenda 2030 – Globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om det via länkarna nedan.

Nulägesbeskrivning (pdf, 2.9 MB)

Jönköpings kommuns Vision 2030

Agenda 2030 – Globala målen för hållbar utveckling

Tillgång till handlingarna

Om du vill ta del av utskrivna planer finns de tillgängliga i vår utställningslokal i Juneporten, Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping. Om du inte kan ta del av materialet här via webben eller kan ta dig till vår utställning, hör av dig så hittar vi en lösning.