search
Sök
menu
Meny
Sök

Aktuella vatten- och avloppsprojekt

Här samlar vi pågående projekt som handlar om vatten och avlopp i Jönköpings kommun.

Förnyelsearbetet med VA-nätet

Aktuella projekt

VA-förnyelse Liljeholmen/Rosenlund

VA-förnyelse Lockebo

VA-förnyelsen Bäckalyckan

VA-förnyelsen östra centrum

Jönköpings kommun har, liksom många andra svenska kommuner, ett åldrande ledningsnät som måste bytas ut. Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter skärper miljö- och säkerhetskraven på samhället i stort. Det innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt.

70 % av Söder, Torpa och Bäckalyckan måste förnyas

Inventeringen av ledningsnätet inom Jönköping på Söder, Torpa och Bäckalyckan avslutades 2011. Den visar att 70 % av ledningsnätet behöver förnyas. Arbetet med ombyggnationen inleddes på Söder 2014 och på Torpa 2017, 2020 räknar vi med att kunna påbörja Bäckalyckan.

Ledningsnätet är gammalt och kapaciteten för låg

Tekniska kontoret har genomfört en undersökning av kommunens ledningsnät där man kollat på kondition, funktion och kapacitet för rören. Anledning till detta är det ökade antalet översvämningar på mark och i källare vid intensivt regn tillsammans med dåligt material i gamla vatten- och avloppsrör.

När undersökningarna startade byttes inte ledningarna ut tillräckligt ofta och vid inledningen av förnyelsearbetet var takten så låg att ledningarna skulle behöva hålla i 500 år. Det är naturligtvis inte möjligt - den egentliga livslängden ligger istället mellan 40 och 120 år. Nu har förnyelse takten minskat radikalt och ligger på omkring 170-200 år.

Efter undersökningen delas behovet av nya ledningar in i olika delar

  • Leda bort regnvatten - Från Friaredalen och ned till utlopp i Vättern har en stor regnvattenledning byggts och nu planeras det för nya regnvattenledningar på Öster för att kunna leda bort vatten på ett säkrare sätt i framtiden.
  • Prioriterade ledningar - Stora vattenledningar som transporterar vatten till olika stadsdelar byggs nu om och utökas för att framtidssäkra leveranserna.
  • Stadsdelsförnyelse - 10 st stadsdelar (se länk nedan) har fått högst prioritering och här pågår utredning och projektering i vissa områden och byggnation i andra. Det först påbörjade området Söder är i det närmaste avslutat.

Åtgärder

Kombinerade ledningar kommer att bytas ut och kompletteras med en dagvattenledning som ska ta hand om regnvatten för att undvika översvämningar och bräddning. Bräddning innebär att orenat avloppsvatten rinner ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Fastighetsägare måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen. Kommunen ansvarar för huvudledningen och servisen till förbindelsepunkt. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningen från fastigheten fram till förbindelsepunkt.

Ersättning till fastighetsägare

De fastighetsägare som fått förhandsinformationsbrev kan söka och få ersättning med 25 % av kostnaden för ny dagvattenledning från den befintliga samlingsbrunnen för dagvatten ut till förbindelsepunkt. Där det inte finns några dagvattenledningar utgår ersättning med 25 % av kostnader för nya dagvattenledningar fram till förbindelsepunkt. Dräneringsledning ska vid behov pumpas till samlingsbrunn för dagvatten. För detta ges ingen ersättning.

Tillbyggnad av Häggebergs vattenverk

Vi bygger ett nytt vattenverk i Häggeberg, för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt i vår växande kommun.

Det nya vattenverket kommer att uppföras bredvid det befintliga och kommer stå färdigt år 2022. Det gamla kommer att renoveras för att vara klart 2023.

I oktober 2019 startade markarbetena vid Häggebergs vattenverk. Under intensiva faser av byggprojektet kan trafiken på Kortebovägen påverkas av in- och utfart av byggtrafik, men det ska inte orsaka några större hinder för framkomligheten.

Projektet sker i samverkan mellan Jönköpings kommun och entreprenören NCC.