search
Sök
menu
Meny

Långsiktig vatten- och avloppsplan

Tillgång till vatten och möjlighet att ta hand om avloppsvatten är en avgörande grundförutsättning för ett fungerande samhälle. Därför vill vi ha en heltäckande, strukturerad och långsiktig plan för vattenförsörjning och avloppshantering. Vårt långsiktiga förslag sträcker sig fram mot år 2030.

Så här går arbetet till

Arbetet med att ta fram förslag på en vatten- och avloppsplan har genomförts förvaltningsövergripande med representanter från tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret samt räddningstjänsten.

I början av arbetet gjordes en nulägesbeskrivning som ligger till grund för framtagandet av planen.

VA-planen har varit ute på remiss och revidering pågår. Målsättningen är att VA-planen ska antas politiskt under 2021

Jönköpings kommuns Vision 2030

Agenda 2030 – Globala målen för hållbar utveckling