Livsmedels­verksamhet

Här finns information om vad som gäller för dig som ska starta, ta över eller avregistrera en livsmedelsverksamhet.

Konsumenter ska vara trygga med att livsmedel i Sverige är säkra. De ska också få den information om livsmedlen som krävs för att kunna göra medvetna val. Som livsmedelsföretagare ansvarar du för att följa lagstiftningen om livsmedel, så att den mat du producerar, serverar eller handlar med är säker.

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar regelbundet om alla som hanterar livsmedel i Jönköpings kommun följer gällande lagstiftning.

Anmälan – starta, ta över, avsluta

Registrera livsmedelsverksamhet

Du använder vår e-tjänst för att registrera din verksamhet när du:

 • startar ny livsmedelsverksamhet
 • flyttar verksamheten till nya lokaler
 • byter organisationsnummer på verksamheten
 • startar verksamhet som har eget dricksvatten (gäller verksamheter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12).

Du som startar en livsmedelsanläggning ska anmäla verksamheten via e-tjänsten senast två veckor innan den drar igång.

Tar du över en livsmedelsanläggning behöver du registrera verksamheten hos oss, även om verksamheten varit registrerad av tidigare ägare. Vid sen anmälan kommer ett beslut om sanktionsavgift att riktas mot verksamheten.

Avregistrera livsmedelsverksamhet

Du som avslutar din livsmedelsanläggning ska avregistrera den hos oss genom att använda e-tjänst för avregistrering.

Regler och branschriktlinjer

Regler

Nästan all lagstiftning om livsmedel har tagits fram gemensamt inom EU, och gäller för hela EU. Men det finns också regler som bara gäller i Sverige.

En del regler gäller för alla livsmedel och livsmedelsföretagare, andra är mer specifika och gäller bara vissa områden. Beroende på vad ditt företag har för verksamhet kan det finnas olika regler som du behöver följa. Du behöver därför ta reda på vilka regelverk som du behöver följa för just din verksamhet.

Regler för Livsmedelsföretag, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Branschriktlinjer

Branschriktlinjer är branschernas förslag till hur livsmedelsföretag kan utforma sin verksamhet för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel. Branschriktlinjerna är frivilliga att följa och kan vara ett bra stöd.

Branschriktlinjer, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Som livsmedelsföretagare ska du regelbundet göra egna kontroller av din verksamhet. På Livsmedelsverkets webbplats finns information om egenkontroll och exempel på hur du kan strukturera arbetet med kontrollerna.

Lokaler, hygien och företagens egenkontroll, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Nuvarande riskklassning (ändras från 2024)

En ny riskklassning införs 2024 för att beräkna mängden kontroll av livsmedelsverksamheter. Det innebär att livsmedelsverksamheter får lika mycket och samma sorts kontroll oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Kontrollen ska genom den nya riskklassningen bli mer likriktad, riskbaserad, träffsäker och verkningsfull.

Den nuvarande riskklassningen gäller fram till årsskiftet 2023–2024, se följande länkar för mer information.

Riskklassningsmodellen – så räknas mängden kontroll ut, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riskklassning och kontrolltid för livsmedelsanläggningar (pdf)

Riskklassning och kontrolltid för livsmedelsanläggningar, dricksvatten (pdf)

Ny riskklassning från 2024 – uppgifter att lämna via e-tjänst

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Detta innebär att alla livsmedelsföretag måste lämna in uppgifter och klassas om under 2023.

Du använder vår e-tjänst för att skicka in uppgifterna. E-tjänsten är under utveckling och kommer att bli tillgänglig här när den är klar. Du får information från oss så snart du kan börja använda den.

När och hur går det till?

Inom en viss tidpunkt ska du ha registrerat dina uppgifter. Vilket datum som är aktuellt återkommer vi med när e-tjänsten är klar.

Innan du loggar in i e-tjänsten kan du ta reda på följande:

 • Vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller, se länken nedan om reduktion.
 • Uppgifter om produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Uppgifter som du ska lämna är:

 • huvudsaklig inriktning för din verksamhet, det vill säga hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids och vilken typ av livsmedel det handlar om
 • aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör
 • om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler
 • verksamhetens omfattning (avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel)

Det tar cirka 20 minuter att för dig att fylla i uppgifterna i e-tjänsten.

Vem kan använda e-tjänsten?

 • Du som firmatecknare kan lämna uppgifterna och fylla i e-tjänsten själv.
 • Du som representerar verksamheten men inte är firmatecknare kan också använda tjänsten.
 • Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Varför införs nya regler?

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister. Exempelvis kommer grossister att få mer kontroll än butiker för att upptäcka brister så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger som ingår i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Riskklassningsmodellen – så räknas mängden kontroll ut, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontoret kontrollerar regelbundet att livsmedelsverksamheter i Jönköpings kommun följer lagstiftningen. Kontrollen syftar till att konsumenter ska få säkra livsmedel och att de får korrekt information om livsmedel som är enkel att förstå.

Exempel på verksamheter som ingår i tillsynen är:

 • restauranger, caféer, bagerier, pizzerior
 • gatukök, kiosker
 • butiker
 • skolor och äldreboenden
 • grossister
 • vattenverk

Vi utreder även matförgiftningar, klagomål på livsmedelsverksamheter och kontrollerar att livsmedel som återkallats från marknaden inte finns för försäljning.

Karta över livsmedelskontroller Länk till annan webbplats.

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Avgifter

Avgift för registrering

När du ska registrera din livsmedelsanläggning tar vi ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Registreringsavgiften är 2 362 kronor (år 2023). Avgiften tas ut oavsett om verksamheten startar eller inte. 

Kontrollavgift

En kontrollavgift tas ut efter varje kontroll som miljö- och hälsoskyddskontoret genomför i din verksamhet. Kontrollavgiften baseras på det behov av kontroll som finns på anläggningen. Avgiften multipliceras med antalet kontrolltimmar som en anläggning blir tilldelad och debiteras i efterhand. Läs mer om detta under Riskklassning ovan.

Avgift vid uppföljande kontroller eller klagomål

Om vi behöver göra uppföljande kontroller av din verksamhet eller kontroll på grund av klagomål på din verksamhet tar vi ut en avgift baserat på antalet timmar för arbetet.

Sanktionsavgifter

Du kan riskera att få betala en sanktionsavgift om du inte registrerar din livsmedelsverksamhet till oss. Sanktionsavgiften som du kan få betala motsvarar 1 procent av din årsomsättning eller lägst 5 000 kronor. Om du tar över en redan registrerad anläggning utan att först meddela oss riskerar du att få betala en sanktionsavgift som motsvarar 0,5 procent av årsomsättningen eller lägst 2 500 kronor. Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattar beslutet och avgiften tillfaller staten.

Regler om sanktionsavgifter finns i både livsmedelslagen (2008:804) och livsmedelsförordningen (2006:813). Avgiftens storlek regleras av 39 a-g §§ i förordningen.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (pdf) Pdf, 493.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Indexuppräkning av taxa för 2023 (pdf) Pdf, 80.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgifter, Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor och svar

Vilka anläggningar ska registreras och vilka ska godkännas?

Registrering av livsmedelsanläggning

Alla verksamheter som säljer, lagrar, hanterar, serverar eller levererar livsmedel ska registreras. Det gäller även verksamheter som bara är mellanhand och distribuerar vidare. Exempel på sådana verksamheter är distributionscentraler och grossister.

Verksamheten ska ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation för att betraktas som livsmedelsföretag. Med viss kontinuitet menas till exempel en viss regelbundenhet och att det inte rör sig om enstaka tillfällen. Flera faktorer spelar in i bedömningen av viss organisation, bland annat att livsmedelshanteringen har en viss omfattning i mängd eller antal konsumenter.

Det spelar ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller inte, eller om företaget är registrerat hos bolagsverket eller inte.

Godkännande av livsmedelsanläggning

En del livsmedelsanläggningar måste godkännas av Livsmedelsverket. Det gäller de anläggningar som hanterar animaliska livsmedel, till exempel råa ägg, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag.

Om du ska producera groddar krävs ett godkännande från länsstyrelsen. Det gäller även om du ska importera fröer för groddning.

När får jag starta min livsmedelsverksamhet?

Du får starta din verksamhet tidigast två veckor efter att din anmälan kommit in till oss på miljö- och hälsoskyddskontoret eller efter att vi har fattat beslut om registreringen (kan ske inom två veckor).

Vad händer efter att jag har registrerat min livsmedelsanläggning?

En handläggare från miljö- och hälsoskyddskontoret kontaktar dig för att boka in en första kontroll på plats i din verksamhet. Du får gärna starta verksamheten även om vi inte gjort en första kontroll. Efter kontrollen får du ett beslut från oss om vilken mängd kontroll som vi kommer att utföra per år i din verksamhet. Mängden kontroll baseras på hantering och omfattning av livsmedel i din verksamhet, se mer information om riskklassning under fliken Tillsyn.

KONTAKT

miljö- och hälsoskyddskontoret

E-post: miljo@jonkoping.se

Telefon: 036-10 23 93
Telefontid för frågor: Måndag–torsdag klockan 9.30–11.30, 13.00–15.00. Fredag klockan 13.00–15.00.

Kontaktcenter
Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: