Förslag till nya naturreservat, naturminnen och naturvårdsavtal

Gröna blad, ormbunke.

Här hittar du förslag på områden som ska utredas om de ska bli naturreservat.

De senaste åren har två nya reservat bildats; Häggeberg och Granbäcks lövskogar samt Kaxholmens lövskog.

Kommunen arbetar med skydd av natur för naturvårdens och friluftslivets intressen. Vi har många kommunägda områden som har höga naturvärden, ligger tätortsnära och används mycket för friluftsliv, rekreation och motion.

Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en lista på naturområden som ska utredas för reservatsbildning och de är också upptagna i kommunens Översiktsplan 2016 samt förslaget till Naturvårdsprogram 2018. Här listas områden som är pågående eller ska utredas:

 • Huskvarnafallen med Bråneryds branter (brantskog/åmiljö, 115 ha). Innefattar förlängning av Huskvarnabergens naturreservat, Kyrkbäcken och Huskvarnafallen, Pusta kulle samt Södra Parken/Brånerydsbranten. Hakarps/Huskvarna socknar. Påbörjat.
 • Utvidgning av Rocksjöreservatet med John Bauers park och Tullportsdammen (damm/park/våtmarker, 4 ha). Kristina socken. Pågående - ny detaljplan tas fram i området under 2018-19.
 • Läsängsskogen (barrnaturskog, 20 ha). Norrahammar socken.
 • Nyponkullen (lövnaturskog, 30 ha). Norrahammar socken.
 • Ljungarp (hagmark/lövskog, 32 ha) i Tenhult. Rogberga socken.
 • Lillån i Huskvarna (åmiljö/lövskog, 39 ha). Huskvarna socken.

Vid prioritering av reservatsbildande för kommunen är dessa faktorer vägledande:

 • Ekologiskt/biologiskt värdefulla områden
 • Värdefulla friluftsområden
 • Gröna/blåa korridorer – viktiga för spridning och bevarande av biologisk mångfald för arter skapas och upprätthålls
 • Kommundelar där skyddade områden saknas eller är få
 • Direkt hotade områden
 • Områden där exploatering planeras i närheten. Vid områden för bostadsbyggande behöver naturmiljöer säkras för rekreation.
 • Viktiga kulturmiljöer
 • Kommunalt ägd mark
 • Naturområden inom Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Senast granskad/publicerad: