Naturreservatet Häggeberg och Granbäcks lövskogar

utsikt från Häggebergs rastplats.

Häggebergs och Granbäcks lövskogar mellan Jönköping och Bankeryd har fuktiga brantmiljöer med gammal ek och lind och en vidunderlig utsikt över Vättern.

Naturreservatet ligger mellan Jönköping och Bankeryd. Området är på 40,3 hektar och består huvudsakligen av lövskogar med äldre bestånd av ek och lind, förekomst av ask och sälg men här finns också alsumpskogar.

I reservatet finns också några mindre betesmarker som betas av får och häst. Fåren betar för att bekämpa jätteloka (vilket är framgångsrikt) i en ekhage som bara delvis ligger i reservatet. Här finns sällsynta växter och djur i form av till exempel den suboceaniska, dvs. maritimt gynnade, dvärgsnigeln, den fuktälskande fjädermossan och den ovanliga svampen lundvaxing.

Syftet med naturreservatet är att:

  • bevara och vårda en äldre blandlövskog dominerad av ädellövträd och med inslag av al
  • bevara och vårda en stor artrikedom av växter, djur och svampar knutna till blandlövskog och grova ädellövträd och död ved
  • tillgodose och utveckla allmänhetens behov av friluftsliv och naturupplevelser.

Naturreservatet ligger på kommunal mark och förvaltas av Jönköpings kommun.

Nunneört - en lila blomma.

Nunneört. Foto: Dag Fredriksson.

Att ta sig hit

Området ligger väldigt tätortsnära mellan Jönköping och Bankeryd, sydväst om Trånghalla. Ett delområde längs branten med mycket fina gamla lindbranter ligger längs Falköpingsvägen. Gå, cykla eller åk gärna buss till naturreservatet. Det finns även tre parkeringsplatser i anslutning till området (se karta nedan)

Friluftsliv

Många friluftsaktiviteter pågår företrädesvis i den centrala delen av området i form av vandring, naturvistelser, cykling och träning med hundar. En pilgrimsled går genom området och i närheten finns även många ridstigar. I framtiden kan bostäder komma att byggas i närområdet, så skogsområdet kommer att bli allt viktigare för rekreation.

Reservatsskyltar, stigmarkering, gränsmarkering, tillgängliggörande av utsiktsplatsen är några saker som vi planerar att göra i reservatet. Se länk till karta över reservatet, där utsiktsplats, parkeringsplatser, stigar med mera finns utmarkerade.

Tillgänglighet

Från parken vid brukshundsklubben till utsiktsplatsen finns en tillgänglighetsanpassad stig som är ca 400 m lång. Grillplatsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Berättelsekarta

I berättelsekartan kan du läsa mer om intressanta platser i reservatet, leder du kan vandra eller se på bilder från reservatet.

Berättelsekarta för Häggeberg och Granbäcks lövskogar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan

På naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Häggeberg och Granbäcks lövskogar Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: