Trädfällning och gallring på kommunens mark, lämna önskemål

Här kan du lämna önskemål om att träd ska fällas eller att vegetation ska tas bort i kommunens park- och naturmarker.

E-tjänsten ovan finns för dig som vill lämna in önskemål om gallringar, röjningar, trädfällning av enstaka träd på kommunens mark. Eller för dig som har önskemål om mindre beskärningsåtgärder på träd eller buskar.

Svar kan dröja

Om vi bedömer ditt ärende som akut får du snabbt svar. Varje enskilt ärende bedöms av en förvaltare som gör en värdering utifrån alla olika aspekter. Det innebär att en del ärenden kan komma att lämnas utan åtgärd. Trädfällningar utförs normalt under vintertid.

Riktlinjer

  • Naturmarken i tätbebyggelsen är av stort värde. Den har betydelse både för växt- och djurlivet, som "grön lunga", som vacker utsikt och för vardagsrekreation. Det finns många studier som visar att kontakt med natur är viktigt för människans välbefinnande.
  • Naturmarkens karaktär på platsen ska vårdas och utvecklas. Både träd-, busk- och örtskikt är viktiga att bevara. Bestånd av varierande ålder ska finnas, vilket t.ex. innebär att varken ungskott (sly) slentrianmässigt ska tas bort eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar.
  • Hänsyn tas alltid till befintliga, eller möjliga, boplatser för djur- och fågellivet.
  • Boendeaspekter beaktas, exempelvis när det gäller ljusinsläpp i trädgårdar och på tomtmark. I bedömningen av ljusinsläpp vägs olika aspekter in. Skillnad görs på vandrande skugga och ständigt mörker. Ljusinsläppet påverkas även av tomtens läge gentemot kullar och slänter. Chansen till kvällssol minskas i vissa fall trots att skogen är välskött. 
  • Sociala aspekter, som trygghet på mörka platser, möjlighet till utsikt, trivsel vid vistelse i omgivningen, etc. beaktas.
  • Vid mindre åtgärder invid tomter kommer berörda fastighetsägare få utskick med information om de planerade insatserna och uppmanas att höra av sig och framföra önskemål till oss. I samband med större åtgärder kommer berörda fastighetsägare, allmänhet, intresseföreningar m.m. att kallas till samråd. Så kan alla få möjlighet att föra fram sina synpunkter och höra andras.
    Med berörd fastighetsägare, allmänhet, intresseföreningar m.m. avser vi den som från sin fastighet har utsikt i det angivna området eller på annat sätt berörs av eventuellt beslut, t.ex. genom att marken används som lekplats eller strövområde.
  • Endast träd och vegetation som bedöms utgöra en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående.

Områdesvis naturvårdsplanering gör att svar kan dröja

Om vi bedömer ditt ärende som akut får du snabbt svar. Övriga önskemål om trädfällning hanteras i vår allmänna naturvårdsplanering som görs område för område. Därför kan det ta tid innan du får svar.

Senast granskad/publicerad: