Ängar i staden

Blommor mot himmel.

Här finns information om att en del i arbetet som Jönköpings kommun gör för att bidra till den biologiska mångfalden i staden är att satsa på ängar.

Det är många som ska samsas i den allt mer täta och bebyggda staden. Speciellt viktiga är parker, träd och grönska som bidrar till en behaglig miljö, både för människor och för djur. Grönskan i staden skapar en renare luft, skuggar varma sommardagar, fångar upp vattnet vid kraftiga skyfall, dämpar vinden och ger husrum för mängder med djur och växter.

Ängar bidrar till den biologiska mångfalden

En del i arbetet som Jönköpings kommun gör för att bidra till den biologiska mångfalden i staden är att satsa på ängar.

Tidigare år har ängar anlagts bland annat i Kålgårdsparken i Jönköping, utmed Herkulesvägen i Jönköping och vid Madängen i Huskvarna. Under 2020 anlades ängsytor vid Södra Munksjön och i Ölmstad.

Dessutom gjordes en inventering av gräsmarker runt om i kommunen. Det innebar att floran inventerades på långgräsytor (ytor som klipps 2 gånger om året) för att ta reda på om dessa potentiellt skulle kunna utvecklas till ängsytor. Efter inventeringen har vissa ytor gjorts om i vår skötselkarta och kommer skötas som äng istället. Det kommer på sikt innebära en ökad biologisk mångfald på dessa platser.

Under 2021 har Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret ansökt om LONA-bidrag för att bekämpa den invasiva arten jättebalsamin. Att bekämpa invasiva, främmande arter är en viktig del i bevarandet av våra inhemska arter och den biologiska mångfalden. Oavsett om vi får bidraget kommer vi att arbeta med frågan. Läs gärna mer om invasiva arter via länken nedan.

Bin och insekter behöver ängar

Blommande ängar var ett vanligt inslag i det svenska landskapet förr i tiden men är numera sällsynt i takt med nya odlingsmetoder. Något som gjort att bin och insekter har allt svårare att hitta nektar och boplatser. Även användandet av bekämpningsmedel, miljöförändringar och sjukdomar har påverkat dem och på sikt kan bin helt försvinna.

Bin och insekter är livsviktiga och gör ett stort jobb när de surrar runt bland blommor och blad. Deras hårda arbete ligger till grund för att en tredjedel av all mat som vi äter blir pollinerad och utvecklas till frukter och grönsaker.

Så här kan du hjälpa till:

Naturkyddsföreningen.se har tips på hur en kan hjälpa till och gynna bin och insekter. Det kan bland annat vara att:

  • Köpa ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel.
  • Odla blommor på din balkong, i din trädgård och spara vilda blommor och blommande träd och buskar. Bina älskar det!
  • Hjälpa bina med bostäder, bygg ett bihotell!
  • Göra en bivattnare så bina kan släcka törsten.

Bihotell

Vid ett par ängar i Jönköping har bihotell placerats. Hotellen är till för att de vilda bina och andra insekter ska hitta boplats och skydd i håligheterna och bambupinnarna. De är placerade i östlig riktning, en bit ifrån marken i närheten av blommande växter och vatten.

Visa hänsyn, gå inte på nysådd yta

I början av säsongen, när ängen är nygjord, är platsen inte särskilt trevlig. Men ha tålamod! Fram till sensommaren hoppas vi att en härlig sommaräng kommer bli ett färgglatt inslag i stadsmiljön.

Vi önskar att besökare visar hänsyn till ängen och inte går över ytan. Då riskerar de små fröna och ängsplantorna att förstöras.

Senast granskad/publicerad: