Bidrag och regler för kulturföreningar

Här hittar du vilka bidrag som finns att söka för kulturföreningar, vilka villkor föreningen behöver uppfylla och hur ni går till väga.

Här nedan benämns kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN och kultur- och fritidsförvaltningen med KFF.

Regler för bidrag till kulturföreningar

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) kan bevilja bidrag till bidragsberättigade ideella kulturföreningar med säte i Jönköpings kommun för verksamhet som äger rum i Jönköpings kommun. Ambitionen är, enligt KFN:s kulturplan, att Jönköpings kommun ska ha ett rikt och aktivt föreningsliv inom kulturen och att nya föreningar etableras, att fler barn och ungdomar ska kunna delta i kulturella föreningar och att uppmuntra och stödja ideella krafter i skapandet av kulturell verksamhet.

För bidragsberättigade kulturföreningar finns följande bidrag:

 • Arrangemangsbidrag för kulturföreningar
 • Projektbidrag för kulturföreningar
 • Driftbidrag lokal och anläggning för kulturföreningar
 • Långsiktigt verksamhetsbidrag

Vid bidragsgivning prioriterar Kultur- och fritidsnämnden kulturverksamhet:

 • Som riktar sig till allmänheten i Jönköpings kommun, d.v.s. har ett publikt allmänintresse.
 • Som genomförs av, med eller för barn och ungdom men bidrag kan även beviljas till vuxenverksamhet.
 • Som har ett professionellt inslag – medverkande artister eller föreläsare ska ha eftergymnasial konstnärlig utbildning eller vara yrkesverksam inom det konstnärliga område som de engageras i.
 • Som sker i samverkan med någon annan förening.
 • Där det finns annan finansiering.
 • Som avser jämställdhet och inkludering.

Så kan Kultur- och fritidsnämnden bevilja bidrag till kulturföreningar:

Bidrag beviljas med utgångspunkt från avsatta medel i KFN:s budget. KFN kan bevilja bidrag till en verksamhet men kan sällan bekosta hela verksamheten. Det innebär att föreningen behöver annan finansiering (t ex genom andra bidragsgivare, sponsring, samverkan, biljettintäkter eller medlemsintäkter). Vid bidragsgivning kan KFN prioritera viss verksamhet framför annan och därmed helt avslå vissa ansökningar. Bidrag som beviljats för en viss verksamhet ett år garanterar inte fortsatt bidrag för samma verksamhet ett annat år. Bidragsbeloppet kan komma att ändras om intentioner och genomförande inte överensstämmer med ansökan. Jönköpings kommun har tolkningsföreträde när det gäller kommunens bidragsregler.

Bidrag beviljas inte till:

 • Mediaproduktionen t.ex. radio, tv, film, ljudinspelningar, webbplatser, tidningar, trycksaker, böcker och liknande.
 • Verksamhet med övervägande politisk, religiös eller social inriktning.
 • Verksamhet där välgörenhetsinsatser eller insamlingar till olika ändamål ingår.
 • Firande av högtider t ex. valborg, första maj, tjugondedag knut och liknande.
 • Intern verksamhet eller interna arrangemang t ex årsmöte eller föreningsstämma.
 • Jubileumsaktiviteter, kurser, konferenser, studieresor, utbyten eller liknande aktiviteter.
 • Kostnader för mat, fester, fyrverkeri och liknande.
 • Kulturinslag som ingår i andra sammanhang d.v.s. sökande ska vara projektägare och huvudansvarig för den verksamhet som bidrag söks för.
 • Verksamhet som arrangeras av, eller på uppdrag av företag, institutioner, stiftelser, ekonomiska föreningar, kommunala förvaltningar eller liknande, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Ansökan om att bli bidragsberättigad kulturförening

Med kulturförening avses: dans-, musik-, teater-, film-, foto-, konst-, författar-, arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening.

Villkor

Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrund.

Bifoga följande handlingar

 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från det möte då föreningen bildades alternativt senaste årsmötesprotokoll om ansökan avser en redan verksam förening. Av protokollet ska framgå att stadgarna antagits.
 • Intyg Skatteverkets organisationsnummer
 • Bankgiro eller plusgiro.
 • Medlemsmatrikel (se grundläggande bestämmelser via länken nedan)

Grundläggande bestämmelser

Fullmakt

 • Om föreningen blir bidragsberättigad får föreningen en fullmaktsblankett där föreningens styrelse ska utse en person att ansvara föreningens bidragsansökningar och uppdatering av föreningens kontaktuppgifter (se grundläggande bestämmelser).

Bidragsberättigad kulturförening ska varje år

Senast en månad efter årsmöte skicka in/redovisa:

 • Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för föregående år
 • Årsmötesprotokoll samt eventuellt nya stadgar
 • Redovisa antal betalande medlemmar för vuxna samt i ålderskategorin 7-25 år
 • Uppdatera föreningens uppgifter/kontaktuppgifter i föreningsportalen

Ansökan

Vill din förening ansöka om att bli bidragsberättigad kulturförening? Skicka ett mejl till kulturforening@jonkoping.se med uppgift om vilken förening det gäller och kontaktperson så hör vi av oss.

Arrangemangsbidrag

Ändamål

Bidraget ska stödja lokala kulturföreningar och utöka utbudet av offentliga kulturarrangemang i Jönköpings kommun. Arrangemanget ska ha ett publikt allmänintresse. Eftersom Jönköpings kommun vill etablera Jönköpings Teater som en naturligt arena för föreningsdrivna arrangemang och projekt tas hänsyn till detta vid bidragsbeslut.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrunden och blivit godkänd som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Arrangemanget ska äga rum i Jönköpings kommun.
 • Sökande kulturförening ska vara huvudansvarig/projektägare för den verksamhet som bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra arrangörers evenemang.

Bidrag

 • En ansökan ska göras för varje enskilt arrangemang – d.v.s. det går inte att söka för en arrangemangsserie på samma ansökan.
 • Bidragsberättigade kostnader: är vissa grundläggande kostnader för att arrangemanget ska kunna genomföras, i första hand till arvode till externa och professionella medverkande inklusive reseersättning till dessa, hyra av arrangemangslokal, teknik, ljud och ljus, marknadsföring, polistillstånd och vaktkostnader.
 • Icke bidragsberättigade kostnader: arvode till den egna föreningen, föreningens medlemmar, grupper eller administration, kostnader för förbrukningsmaterial, mat, servering, fester, fyrverkeri och liknande.
 • Beviljat bidrag avser endast den verksamhet (datum, plats och innehåll) och de kostnader som angivits i ansökan. Var därför noga med att i ansökan så korrekt som möjligt beräkna alla kostnader och intäkter. Bidragstagaren ska meddela förvaltningen förändringar.
 • Bidrag till firande av nationaldagen och midsommar beviljas med maximalt 10 000 kr. Bidraget avser kulturinslag men inte kringkostnader.
 • Bidraget utbetalas i förskott.
 • Bidrag ges inte till för små arrangemang. Lägsta bidrag är 5 000 kr per arrangemang. Maximalt bidrag är 20 000 kr per arrangemang.

Övrigt

 • Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under arrangemanget ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
 • Arrangemanget ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten.
 • Föreningen uppmanas att i all marknadsföring i text ange ” med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen”, logotyp ska inte användas.

Ansökan

Ansökan görs via föreningsportalen. För arrangemang som äger rum under:

 • Kvartal 1 (januari–mars) är sista ansökningsdag 1 oktober.
 • Kvartal 2 (april–juni) är sista ansökningsdag 10 januari
 • Kvartal 3 (juli–september) är sista ansökningsdag 1 april
 • Kvartal 4 (oktober–december) är sista ansökningsdag 1 juni.

Redovisning

 • Redovisning ska göras via föreningsportalen senast två månader efter genomfört arrangemang.
 • Redovisa statistik: antal arrangemang och könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna.
 • Om redovisning inte inkommer inom redovisningstiden eller om genomförd verksamhet inte överensstämmer med ansökan kan beviljat bidragsbelopp återkrävas.

Projektbidrag

Ändamål

Bidraget ska stödja lokala kulturföreningar och kulturprojekt som genomförs i Jönköpings kommun. Eftersom Jönköpings kommun vill etablera Jönköpings Teater som en naturligt arena för föreningsdrivna arrangemang och projekt tas hänsyn till detta vid bidragsbeslut.

Bidrag kan beviljas för

 • Att pröva något nytt d.v.s. något som är utanför den ordinarie verksamheten och som är avsett att utveckla kulturföreningens verksamhet och nå allmänheten.
 • Att stödja innovativa idéer som syftar till att nå allmänheten och får fler att ta del av kulturföreningens verksamhet.
 • Föreningarnas särskilda satsningar på att få fler barn och ungdomar aktiva inom kulturföreningar.

Definition

Med projekt menas en tillfällig verksamhet som är avgränsad. Verksamheten har en början och ett slut. Verksamheten ska vara av engångskaraktär.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrunden och blivit godkänd som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Projektbidrag kan inte beviljas för samma projekt två gånger.
 • Sökande kulturförening ska vara huvudansvarig/projektägare för den verksamhet som bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra arrangörers projekt.

Bidrag

 • Bidragsberättigade kostnader: vissa grundläggande kostnader för att projektet ska kunna genomföras till exempel arvode till externa och professionella medverkande/projektledare inklusive reseersättning, materialkostnader och produktionskostnader.
 • Icke bidragsberättigade kostnader: arvode till den egna föreningen, föreningens medlemmar, grupper eller administration, kostnader för förbrukningsmaterial, mat, servering, fester eller fyrverkeri och liknande. 
 • Beviljat bidrag avser endast den verksamhet (datum, plats och innehåll) och de kostnader som angivits i ansökan. Var därför noga med att i ansökan så korrekt som möjligt beräkna alla kostnader och intäkter. Bidragstagaren ska meddela förvaltningen förändringar.
 • Bidrag ges inte till för små projekt. Lägsta bidrag är 20 000 kr. Maximalt bidrag är 100 000 kr per projekt.
 • Föreningen ska redovisa lägsta bidragsbelopp för att kunna genomföra projektet.
 • Hälften av bidraget betalas ut i förskott. Resterande del efter godkänd slutredovisning.

Övrigt

 • Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under projektet ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
 • Projektet ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten.
 • Föreningen uppmanas att i all marknadsföring i text ange ”med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen” (logotyp ska inte användas).

Ansökan

Ansökan görs via föreningsportalen. För projekt som påbörjas under:

 • Kvartal 1 (januari–mars) är sista ansökningsdag 1 oktober.
 • Kvartal 2 (april–juni) är sista ansökningsdag 10 januari
 • Kvartal 3 (juli–september) är sista ansökningsdag 1 april
 • Kvartal 4 (oktober–december) är sista ansökningsdag 1 juni.

Redovisning

 • Redovisning görs via föreningsportalen senast två månader efter genomfört projekt.
 • Redovisa statistik: antal genomförda verksamhetstillfällen för projektet och könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna.
 • Om redovisning inte inkommer inom redovisningstiden eller om genomförd verksamhet inte överensstämmer med ansökan kan beviljat bidragsbelopp återkrävas.

Driftbidrag, lokal och anläggning

Ändamål

Syftet är att stödja kulturföreningar som äger eller hyr en lokal/anläggning som KFN bedömer som viktig för kommunen eller föreningen.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrunden och blivit godkänd som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningen ska hålla lokalen/anläggningen i gott skick.
 • Föreningen ska följa aktuella myndighetskrav.
 • Kontrakt på lokal/anläggning ska löpa på minst ett år.

Klassificering

Vid klassificering av lokal/anläggning tar KFN hänsyn till verksamhet, innehåll, standard och tillgänglighet. Översyn av klassificering görs efter behov.

Bidrag

Bidrag utgår med en procentuell del av lokal-/anläggnings-kostnaden med ett max tak. De kostnader föreningen kan redovisa är arrende/årshyra, el/värme, vatten/avlopp, soptömning, sotning, försäkring och lagstadgade miljö-avgifter och kostnader för diplomering/certifiering. KFN fastställer procentsnivån för bidraget utifrån anläggningens klassificering och föreningens verksamhet med hänsyn till KFN:s uppdrag.

Utbetalning

Bidrag utbetalas efter beslut.

Ansökan

Bidraget söks en gång per år, senast 1 februari via föreningsportalen.

Långsiktigt verksamhetsbidrag

Ändamål

Det långsiktiga verksamhetsbidraget riktar sig till föreningar som har en konstnärlig- och kulturpolitisk stor betydelse för Jönköpings kommun och syftar till att berika ett kulturliv av hög kvalitet. Föreningen ska kunna påvisa behovet av en flerårig planering och inneha statligt, regionalt bidrag eller annan extern finansiering.

Villkor

 • Föreningen ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrunden och blivit godkänd som bidragsberättigad av Kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningen och verksamheten ska vara väl etablerad i Jönköpings kommun. Med etablerad menas att föreningen och verksamheten ska vara stabil, dokumenterad och känd för allmänheten. En nystartad förening kan inte beviljas långsiktigt verksamhetsbidrag. När en ny verksamhet startas hänvisas därför till arrangemangsbidrag eller projektbidrag i inledningsskedet.
 • Föreningen ska kunna uppvisa ett väl definierat och långsiktigt behov av kommunal medfinansiering för att kunna söka medfinansiärer, för att täcka delar av nödvändiga löpande kostnader såsom hyreskostnader, arvoden alternativt uppvisa behov av ekonomiska garantier för att kunna teckna avtal med annan part t ex vad gäller programverksamhet etc.
 • En skälig del av det långsiktiga verksamhetsbidraget kan gå till interna arvoden ifall verksamheten förutsätter detta. Behovet av detta ska i så fall redovisas.
 • En förening som får stöd genom ett långsiktigt verksamhetsbidrag kan söka Projektbidrag men inte andra bidrag från KFN.

Bidrag

Långsiktigt verksamhetsbidrag beviljas med utgångspunkt från tillgängliga medel i budget.

 • Långsiktiga verksamhetsbidrag ges företrädesvis över tre år i taget.
 • Lägsta bidrag är 50 000 kr/år.
 • KFN beslutar i december månad vilka föreningar som ska erhålla stöd i form av ett långsiktigt verksamhetsbidrag samt storleken på dessa bidrag.
 • I händelse av besparingar/effektiviseringar kan KFN i undantagsfall fatta beslut om att reducera storleken på de långsiktiga verksamhetsbidragen även under pågående verksamhetsår.

Övrigt

 • Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under arrangemanget ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
 • Verksamheten ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten.
 • Föreningen uppmanas att i all marknadsföring i text ange ”med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen” . Logotyp ska inte användas .

KFN har rätt att ompröva ett långsiktigt verksamhetsbidrag, även mitt under en bidragsperiod om föreningen:

 • Inte aktivt följer värdegrunden som ligger till grund för alla former av föreningsbidrag.
 • Inte inkommer med redovisning i tid eller om redovisningen är bristfällig.
 • Om verksamhetsplan och budget för innevarande år har väsentliga avvikelser.
 • Om verksamhetsplan och budget för nästkommande år är bristfällig eller avviker från den långsiktiga planen. 

Utbetalning

Varje års bidrag betalas ut i början av året efter att:

 • Föreningen skickat in begärda handlingar/uppgifter enligt det som anges under rubriken redovisning.
 • KFN fattat beslut om internbudget.

Ansökan för förening som söker första gången eller för ny treårsperiod

OBS: Ansökan är stängd och öppnar under vecka 39. Sista ansökningsdag är senarelagd till 26 oktober. Föreningar som ansöker för första gången; kontakta enheten kultur via e-post innan du ansöker.

E-post: kulturforening@jonkoping.se

Föreningen lämnar:

 • En 3-årig verksamhetsplan med syfte, målsättning, målgrupp och omfattning av verksamheten i Jönköpings kommun.
 • En tydlig verksamhetsplan för första året med uppgifter om verksamheten i Jönköpings kommun, såsom offentliga arrangemang, projekt, samverkansparter och synergier av föreningens verksamhet.
 • Fastställd budget som visar hur beviljade medel kommer att användas.
 • Redogörelse för behov av ett bidrag.

Redovisning

Redovisning ska göras i föreningsportalen under perioden 10 januari–28 februari. Föreningen lämnar vid redovisning efter år 1, 2 och 3.

 • Utvärdering och uppföljning av bidrag och verksamhet för föregående år.
 • En ekonomisk redovisning för föregående år.
 • Statistik för föregående år: antal genomförda arrangemang i Jönköpings kommun och könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna.
 • En uppdaterad 3-årig verksamhetsplan om verksamheten i Jönköpings kommun.
 • En tydlig verksamhetsplan för innevarande år om verksamheten i Jönköpings kommun.
 • En fastställd budget för innevarande år som visar hur beviljade medel kommer att användas.

IdéJkpg - bidrag till ungdomsinitiativ

Ändamål

IdéJkpg syftar till att stödja barn och ungdomars demokratiska lärande, egna skapande och arrangörsutveckling i Jönköpings kommun. Bidragsformen har ett brett perspektiv; stöd kan sökas för arrangemang, projekt och produktion inom såväl idrott, kultur som samhällsfrågor. Bidraget går till arrangemang, projekt och produktioner som initieras, planeras och genomförs av, för och med barn och unga 13–25 år.

Villkor

Bidragsberättigade projekt/initiativ från enskilda:

 • kan sökas av den som är 13–25 år och har någon anknytning till Jönköpings kommun
 • ska anordnas av unga i åldern 13–25 år
 • ska inte gynna enskilda personers ekonomiska intressen
 • ska inte syfta till välgörande ändamål
 • ska genomföras i Jönköpings kommun

Bidragsberättigade projekt/initiativ från ungdomsföreningar:

 • ska ha sitt säte i Jönköpings kommun
 • ska utgöras av medlemmar där minst 75 % är i åldern 13–25 år
 • ska ha en styrelse där majoriteten är i åldern 13–25 år
 • ska ha minst en styrelseledamot som har fyllt 18 år
 • ska inte gynna enskilda medlemmars ekonomiska intressen
 • projekt där föreningen består till 100 % av medlemmar i åldern 13–25 år prioriteras

Bidrag

Det finns inget maxbelopp för ansökan, men en generell gräns är 30 000 kr i bidrag. Storleken på stödet avgörs i dialog med den sökande.

Ansökan

Ansökan görs på kommunens webbplats, via länken nedan.

IdéJkpg, ansökan

Senast granskad/publicerad: