Naturreservatet Rocksjön

Bryggan vid Rocksjöns västra sida.

I naturreservatet Rocksjön samsas kanoter och skyddsvärda fåglar i närheten av Jönköpings city.

Rocksjön är biologiskt rik och fin för sportfiske. En spång tar dig genom Rocksjöns vassbälten och kärr.

Vid Rocksjön föder brun kärrhök upp sina ungar, liksom skäggdopping och femtiotal andra fågelarter. Våtmarkerna är en rest av en tidigare kvadratkilometer stor myrmark nära intill och söder om Vättern. Speciella växter som lever kvar är höstspira och svampen trollhand. Rocksjön är också en biologisk hot spot  – en plats med många olika djur och växter – för smådjur t.ex. kärrspindel, snäcklöpare och citronfläckad trollslända.

Berättelsekarta för Rocksjön Länk till annan webbplats.

Naturreservatet Rocksjön ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Det finns många fler naturreservat att besöka i kommunen och i Jönköpings län, se länk nedan.

Skötselplan

På Naturvårdsverkets karta kan du läsa mer om naturreservatet och ladda ner aktuella skötselplaner.

Skyddad natur, Naturvårdsverket: Rocksjön Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Tillägg till föreskrifter som berör kanotverksamheten i Rocksjön har antagits i kommunfullmäktige i reservatets ordningsföreskrifter, C (ingen ändring görs i A- eller B-föreskrifterna där synnerliga skäl krävs enligt Miljöbalken). Överklagande har skett i flera led men i december 2015 fastslogs slutligen de nya föreskrifterna av regeringen. Innehållet i de nya föreskrifterna är:

  1. Paddling är ej tillåten innanför begränsningslinjerna under kanotsäsongen (se karta under Dokument)
  2. Antal tävlingar och tävlingstillfällen begränsas till tre per år varav högst en mellan 1 april och 15 juni. Ansökan för högst ytterligare två kan ansökas om till kommunen.
  3. Träningstillfällen begränsas till två per vecka i genomsnitt över säsongen. Träning kan till exempel ske mer än två gånger per vecka på grund av väderförhållanden på Vättern eller träningsläger.

Djur- och växtlivet vid Rocksjön

Reservatet Rocksjön är 79 hektar stort, beläget mitt i Jönköping och bildades 2010. Förutom klarvattensjön Rocksjön finns här värdefulla våtmarker, sumpskogar och ett mycket rikt djur- och växtliv. Här finns utter, bäver, brun kärrhök och Sveriges största spindel, större kärrspindel.

Floran är mycket intressant med arter som höstspira, granbräken och käppkrokmossa. Insektslivet, inte minst bland skalbaggarna, är rikt och har kallats en regional ”hotspot” då det finns många arter från både öst och väst som samlas här. Många intressanta snäckor finns som kalkkärrsgrynsnäcka, posthornssnäcka och skarpkölad skivsnäcka.

Under 2009 gjordes inventeringar av småkryp, lavar och mossor samt en limnologisk undersökning inför reservatsbildandet.

Utter vid vattenbryn.

I Rocksjön lever bland annat Uttrar. Foto: Erik Schütze

Rocksjöområdets naturvärden

Rocksjöområdet har blivit ett av de viktigaste rekreationsområdena i centrala Jönköping

Våtmarkerna runt om Rocksjön med lövsumpskog, vassar och starrkärr utgör en liten rest av den natur som en gång dominerade de flacka partierna av landskapet söder om Vättern. Variationen i våtmarken ger en mångfald av arter inom flera organismgrupper, vilket får anses vara unikt så centralt i en stor tätort. Den rika fågelfaunan har uppmärksammats, liksom en hel del ovanliga kärlväxter och den rika förekomsten av vedlevande svampar. Bävern har byggt ett bo vid Rocksjöån och ses ibland simma omkring i både Rocksjön och Munksjön tidiga morgnar.

Fåglar

Vid Rocksjön häckar många olika fågelarter. I vassarna häckar till exempel skäggdopping, sothöna, rörsångare, sävsparv och sedan några år tillbaka brun kärrhök. I lövsumpskogen finner bland annat näktergal, härmsångare och svarthätta bo. De öppna kärren hyser enkelbeckasin och ängspiplärka men de blir allt sällsyntare när sly och buskar invaderar. Brun kärrhök stiger upp över vassarna när morgonen övergår till dag. Rocksjön är också en viktig rast- och övervintringslokal för fåglar som följer Vätterns raka linje på sin flyttväg från norr till söder och vice versa. Lite ovanliga gäster kan dyka upp som till exempel flodsångare gjorde här om våren och på vintern ses ofta övervintraren salskrake stilla guppa omkring i vattnet.

Kärlväxter

I och kring Rocksjön förekommer en hel del lite ovanligare kärlväxter som vippstarr, brunstarr, hornsärv, axslinga, sjöranunkel, granbräken, sydbläddra och höstspira. Den sistnämnda arten beskrevs ny för vetenskapen när en av de tidiga botanisterna i Jönköping, Erik Leonard Ekman, fann höstspiran vid Rocksjön 1909. Ekmans typexemplar finns idag i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Idag är höstspiran klassificerad som underart till vanlig kärrspira. Höstspirans existens vid Rocksjön är akut hotad av igenväxning. Behovet av åtgärder är stort eftersom höstspiran är sällsynt på det svenska fastlandet och dessutom har sin originallokal vid Rocksjön, vilket är kulturhistoriskt intressant.

Svampar

I lövsumpskogarna och videsnåren kring Rocksjön finns en hel del döda stående eller liggande stammar och grenar som ger förutsättningar för en rik svampflora. Ett 40-tal arter av vedlevande svampar har noterats, varav en del ovanliga. Trollhand är en av dessa som inte är lätt att få syn på då den växer på död klenved i de snårigaste videsnåren. Förekomsten vid Rocksjön utgör dock typlokal och herbariematerial är hämtat från denna lokal till flera av världens ledande svampherbarier.

Rocksjöns värden för rekreation

Rocksjöområdet har under 1900-talet blivit ett av de viktigaste rekreationsområdena i centrala Jönköping. Friluftsbadet i norra delen av Rocksjön har varit etablerat sedan länge. 1974 anlades kanotstadion vid Rocksjön och kanotbanor lades ut i sjön. Idrottsplatsen Rocksjövallen används bland annat av Erik Dahlbergsgymnasiet för skolidrott. En motionsslinga finns runt hela Rocksjön. Flera motionslopp ordnas kring sjön och motionsslingan är välutnyttjad av många Jönköpingsbor. En frisbee-golfbana finns i parkområdet. Fisket kommer att regleras till viss del framför allt vad gäller kräftfisket men ambitionen är att fisket ska vara fritt. Dock krävs ett fiskekort som är gratis.

Friluftsliv vid Rocksjön

Området runt Rocksjön är mycket viktigt för rekreation, friluftsliv och sportverksamhet. Kanotverksamhet pågår framför allt under årets varmare period och här arrangeras större löpevenemang som Vårruset runt Rocksjön. Guidningar och undervisning sker kontinuerligt. Under 2009 gjordes en rapport om utveckling av sport- och rekreationsvärden.

Fågel-/kanottorn vid Rocksjön

I mars 2011 invigdes de nya tornen som är kombinerade fågeltorn och kanotstarttorn. De är i princip belägna på samma plats som de gamla starttornen för kanoternas 500 och 1000-metersbanor. De har tillkommit på initiativ av Jönköpings kommun med finansiering från kommunen, Länsstyrelsen, Jönköpings Fågelklubb samt Jönköpings och Huskvarna kanotklubbar. Projektet var ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA-projekt).

Tornen är belägna vid Kalmar udde på sjöns västsida och längst söder i sjön och är anpassade för rörelsehindrade på våning ett. Ta en tur å spana efter fåglar eller kanoter.

Audioguide Rocksjön, lyssna på information om djur, natur och friluftsliv

Nu kan du få en guidad tur runt Rocksjön genom ett antal klipp som du kan läsa in i din smarta telefon.

Följ med på en guidad tur runt Rocksjön. På fjorton platser runt sjön finns det QR koder att scanna för att få information av våra olika professionella guider. Audioguiderna består av både ljud och bild. Det handlar om djurlivet, växtligheten och historien och mycket annat.

Foto och illustrationer: Kenneth Johansson (fåglar och däggdjur), Gebbe Björkman (insekter och spindlar), Jönköpings kanotklubb, John Bauer Frisbeegolfklubb samt Jönköpings kommun.

Vill du lyssna hemifrån eller har problem att läsa QR koden så finns länkarna till de olika guidade avsnitten här.

Audioguide Rocksjön del 1 Inledning Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 2: John Bauer Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 3: Insekter Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 4: Fåglar Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 5: Bäver Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 6: Växtlivet Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 7: Skötsel Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 8: Utter Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 9: Utbildning Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 10: Geologi Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 11: Friluftsliv Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 12: Frisbeegolf Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 13: Kanot Länk till annan webbplats.

Audioguide Rocksjön del 14: Fiske Länk till annan webbplats.

Rocksjöns historia

Landskapet

De otillgängliga våtmarkerna kring Rocksjön och Munksjön utgjorde en gång förutsättningen för Jönköpings placering.

Våtmarker med mossar, starrkärr och lövsumpskog, dominerade ursprungligen det flacka landskapet söder om Vättern. SGU:s jordartskarta visar på myrmarkernas ursprungliga utbredning, vilken var från Jönköpings östra centrum och Liljeholmen i norr ända ner till Ljungarums kyrkby i söder. Allt som allt en areal omfattande 340 hektar. Idag återstår drygt 70 hektar, dels vid Rocksjön och dels utmed Tabergsån.

De otillgängliga våtmarkerna kring Rocksjön och Munksjön utgjorde en gång förutsättningen för Jönköpings placering. När staden flyttades på 1610-talet, från västra sidan om Munksjön till sandreveln Sanden, var skälet försvarstekniskt. Våtmarkerna betraktades som svårforcerade och utgjorde därför ett naturligt skydd mot fienden.

Kärren runt om Rocksjön nyttjades som fodermark med bete och slåtter fram till 1900-talets första årtionden. Vasstäkt och virkestäkt förekom också. De norra kärren tillhörde Jönköpings stad och de västra, södra och östra kärren tillhörde bostället Rydhof, med de vid sjön närbelägna torpen Hörnet, Winnen och Holmen. 1909 införlivades Ljungarums socken i Jönköpings stad och under de närmast följande åren upphörde den traditionella markanvändningen alltmer. Markanvändningen fram till 1900-talets början skapade dock sammantaget ett öppet landskap runt om Rocksjön. Ännu på 1950-talet var det öppna landskapet påtagligt.

Stadens tillväxt

Utfyllnader för stadsbebyggelse i Rocksjöområdets våtmarker har skett alltsedan den nya staden Jönköping anlades på sandreveln utmed Vättern på 1600-talet. De första utfyllnaderna gjordes vid denna tid på de så kallade Maderna, det område som idag omfattar kvarteren öster om Östra torget i Kanalgatans sträckning. På 1800-talet skedde en hel del utfyllnader på Kålgården för bebyggelse med främst bostäder och hantverkslokaler.

På 1900-talet gjordes ytterligare utfyllnader med överskottsmassor och även hushållssopor. Flygfältet anlades på utfyllnad söder om Rocksjön 1930, liksom även nuvarande Herkulesvägen. 1937 gjordes utfyllnad på östra och södra sidan om Rocksjön för järnvägsspåret mot Ulricehamn. Därefter har utfyllnader framför allt skett på den västra sidan av Rocksjön

Namnet Rocksjön

Rock i Rocksjön kan härledas till byn Rockö, som en gång låg mellan Rocksjön och Vättern. Redan i slutet av 1400-talet ödelades byn men namnet lever ännu kvar. Sjön kallades 1615 för Röcksjö och på andra äldre kartor förekommer även namnen Råkasjön, Råksjön och Råckesjön. Rocksjön har också haft namnet Ladugårdssjön, efter den Kungsladugård, som var belägen öster om sjön, nuvarande Ryhov.

Senast granskad/publicerad: