search
Sök
menu
Meny
Sök

Vattenledningsparken

Isiga bassänger med vattensprut

Här finns information om Vattenledningsområdet som är beläget sydväst om Jönköping och där det finns både park och friluftsområde.

Här finns tre infiltrationsdammar med fontäner från 1865. Fontänerna sprutar vatten året om tack vare grundvattnets självtryck. I detta variationsrika strövområde finns mycket att upptäcka, bl.a. branta berg, bäckar, källflöden, många stigar och skyddande granskog.

Ett av Sveriges första vattenverk

Vattenledningsparken med Åsendammen, är Jönköpings första vattenverk. Åsenverket försåg Jönköpingsborna med dricksvatten från 1864 till 1958. Innan dess hämtade man vatten från Vättern, vilket omintetgjordes när järnvägen anlades. Vid förra sekelskiftet var Vattenledningsparken ett uppskattat turistmål med vacker utsikt, porlande fontäner och en behagfull miljö. Åsendammen är riksintressant för kulturmiljövården F69 Jönköpings tätort och visar bland annat på tidstypiska skeenden av en modern stads framväxt på 1800-talet.

 

Fornlämningar i området är betydligt äldre. Här finns hålvägar, fornåkrar och gamla odlingsrösen. Hålväg är en forntida färdled eller fägata. De syns i terrängen som en djup fåra eller mindre dalgång. En tydlig sådan finns där stigen korsar Junebäckens ravin uppströms Åsendammen.
 

Friluftsområdet restaureras

Åsenverket togs ur drift 1958. Tjugo år senare var dammarna förfallna och parken igenvuxen, vilket uppmärksammades av allmänheten och hembygdsföreningen. Jönköpings kommun beslutade att iordningsställa området som natur- och rekreationspark. Lagom till Jönköpings 700-årsjubileum 1984 var stigslingor röjda, fontänerna fungerade och utsikten återställd. På så sätt blev Vattenledningsparken och dess natursköna omgivning återigen en vedertagen del av Jönköpings friluftsområden och ett uppskattat besöksmål.

Vattenledningsområdet, friluftsområdet kring Vattenledningsparken

Förslag: nytt naturreservat i vattenledningsområdet

Vattenledningsområdet med omnjed föreslås bli nytt naturreservat. Förslaget är nu ute på samråd och det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det under samrådstiden, fram till 31 juli 2022.

Vattenledningsparken med omnejd föreslås bli naturreservat