Barn och ungas röster och delaktighet

Här kan ni läsa om barn och ungas inflytande, möjlighet till delaktighet och att göra sin röst hörd.

För att kunna möta barns och ungas behov behöver vi i allt samverkansarbete lyssna in barns och ungas egna röster. Att barn får vara delaktiga, har möjlighet att göra sin röst hörd och har inflytande i alla frågor som rör dem är en rättighet som slås fast i barnkonventionen som är svensk lag sedan år 2020. När barn får vara delaktiga på ett meningsfullt sätt ger det positiva effekter för barnet, för samverkansarbetet och för samhället i stort.

Barnrättsperspektiv

I alla frågor och beslut som rör barn ska vuxna beakta vad som bedöms vara barnets bästa. För att göra en prövning av vad som är barnets bästa behöver tre perspektiv finnas med:

  • Barnrättsperspektivet: Beslut och insatser utgår ifrån barns rättigheter enligt barnkonventionen.
  • Barnperspektivet: Vuxna tänker sig in i barnets situation och analyserar hur beslut och insatser påverkar och vad som blir bäst för barnet.
  • Barnets perspektiv: Barnets egna tankar och åsikter om frågan. Det eller de barn som berörs är delaktiga i processer och beslut som rör dem. Barnets perspektiv kan vi inte få på något annat sätt än att lyssna på det eller de barn som berörs av den aktuella frågan.
Ett par glasögon. Ovanför glasögonen står "barnrättsperspektiv". I det vänstra glaset på glasögat står "barnperspektiv" och i det högra glaset står det "barnets perspektiv".

Demokratidialoger i Jönköpings kommun

I Jönköpings kommun genomförs demokratidialoger mellan unga och förtroendevalda politiker. Syftet med demokratidialogerna är meningsfulla möten mellan unga och förtroendevalda, vilket kan leda till ökad kunskap om den demokratiska processen, ökad förståelse för varandra och ett ökat engagemang. Demokratidialogerna ska vara en möjlighet för unga att lyfta de frågor de anser vara viktiga.

De unga som deltar i demokratidialogerna är mellan 10 och 17 år.
Demokratidialogerna är en del i samverkansarbetet. Varje lokal samverkansgrupp och samverkansgrupp gymnasium ansvarar för och genomför dialogerna.

Senast granskad/publicerad: