Huvudarbetsgivare till deltidsbrandman

Här finns mer information om systemet med deltidsbrandmän inom svensk räddningstjänst.

Systemet med deltidsbrandmän är ryggraden i svensk räddningstjänst. Att arbetsgivare ger medarbetare möjlighet att vara verksamma som deltidsbrandmän är en mycket viktig insats för att vi ska kunna hjälpa människor vid bränder, olyckor och sjukdomsfall i hela landet.

Vi bor i ett glest befolkat land och det är inte möjligt att bygga upp brandstationer med heltidsanställda brandmän på alla orter.

Vår personal rekryteras därför på de orter där det finns brandstationer. I Jönköpings kommun finns dessa i Unnefors, Ryd/Bottnaryd, Norrahammar, Huskvarna, Gränna, Visingsö och Bankeryd.

Grundförutsättningarna för att kunna rekrytera, och därmed kunna bemanna vid larm, är att:

  • Tillräckligt många är intresserade av att ansöka och fungerar för uppgiften.
  • Huvudarbetsgivare godkänner den dubbla anställningen och att brandmannen har beredskap under sin arbetstid och därmed kan försvinna från jobbet i samband med larm.

Uppfylls inte grundförutsättningarna i tillräcklig utsträckning kommer det i förlängningen att leda till att den akut skadeavhjälpande servicen, det vill säga ”utryckningar”, kommer att försämras.

En väsentlig del i sammanhanget, för dig som är huvudarbetsgivare, är att känna till lite om vad det innebär att ha deltidsbrandmän som anställda.

Ett stort mervärde för dig som arbetsgivare - men kostar lite

För dig som arbetsgivare innebär det att du får avvara henne eller honom vid larm under beredskapsveckan och vid vissa utbildningar. Men du får också mycket tillbaka.

Du lyfter kunskapsnivån och säkerhetsnivån på din arbetsplats och du tar ett samhällsansvar genom att bidra till en tryggare tillvaro för alla på orten.

Du får en viktig resurs i arbetet med att förebygga olyckor och andra händelser på arbetsplatsen.

Du får en resurs som även på arbetsplatsen kan rycka in vid akuta händelser, till exempel vid personskador, sjukdomsfall och bränder.

Hur ofta och hur mycket är brandmannen borta från jobbet?

Utbildning

Oavsett vad man skall sysselsättas med krävs utbildning. Brandmannens utbildning startar någon tid efter det att han/hon anställts av oss.

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap - GRIB

En nyanställd deltidsbrandman går en grundutbildning (Grib) på totalt sju veckor. Snarast efter anställningen går de en tvåveckorsutbildning, sedan brukar det vara någon eller några veckor innan nästa tvåveckorsutbildning. Den sista treveckorsutbildningen är oftast när de varit anställda i något år. Utbildningarna är oftast i Jönköping eller Jönköpings län, men de kan även vara på andra platser.

Räddningsledning steg A

Efter genomförd utbildning finns möjlighet till kompetensutbildning i form av ”räddningsledning steg A” motsvarande sex veckor. Utbildningen gäller enbart de brandmän som ska fungera som befäl.

Vem betalar lön under utbildning?

När brandmannen är på kurs betalar räddningstjänsten antingen timlön enligt RiB-avtalet eller förlorad arbetsinkomst, inklusive semesterersättning i huvudanställning. Huvudarbetsgivaren lämnar ett intyg om vilket löneavdrag som kommer att göras.

Övningar

Brandmannen ska öva cirka 45-50 timmar/år. Övningstiden är normalt sett förlagd till kvällstid vardagar. En dag per år behöver de dock vara med på en stor övning för hela länets räddningstjänster.

Tester och läkarundersökning

Två gånger per år ska brandmannen konditionstestas (påverkar ej ordinarie arbete). Läkarundersökning görs för samtliga brandmän en gång per år och tar cirka en timme. Sen görs ett arbets-EKG med ett intervall på mellan 1-5 år och det är åldern som styr hur ofta detta görs.

Hur ofta har brandmannen beredskap?

Normalt sett har brandmannen beredskap var tredje vecka. Under denna tid har vederbörande en skyldighet att infinna sig, inom den bestämda tiden, vid larm.

Vad händer om brandmannen skadar sig eller blir sjuk?

Vid sjukdom kan sjuklöneperioden påbörjas olika dagar hos olika arbetsgivare. Första sjukdagen för deltidsbrandmän är den dag de skulle tjänstgjort, exempelvis haft beredskap.
Bestämmelser om lön och anställningsvillkor för deltidsanställda brandmän och brandförmän finns i RiB-avtalet.

Vem betalar lön vid utryckning?

Det gör räddningstjänsten. Vi förutsätter dock att den enskilde själv reglerar löneavdrag med sin huvudarbetsgivare.

Vad innebär det att jag skriver under den sökandes intyg?

Genom underskriften godkänner du att en av dina anställda blir deltidsbrandman och anställd av oss. Du beviljar även deltidsbrandmannen ledighet i samband med utryckningar, övningar och de utbildningar som krävs för att kunna arbeta som deltidsbrandman.

Har jag någon direkt nytta av att ha en brandman anställd?

Att ha en deltidsbrandman anställd på arbetsplatsen betyder ökad trygghet och säkerhet för alla anställda. Förutom medverkan till en bra kommunal service, oavsett var händelsen inträffat, är brandmannens utbildning och erfarenhet en resurs att nyttja inom en verksamhets systematiska brandskyddsarbete. En deltidsbrandman är utbildad inom bland annat akut omhändertagande vid skadad eller sjuk person, brandsläckning, brandskydd, farliga
ämnen, trafikolyckor, krishantering, arbetsskydd, person- och djurlivräddning. Utbildningarna kommer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?

Lämpligen kontaktar du oss per telefon 036-10 50 00. Du kommer då till vår växel och om du förklarar vad det gäller kopplas du till någon som kan svara.

Senast granskad/publicerad: