Boka tolk

Här hittar du information om tolk- och översättarservice som erbjuder språktolkning på telefon och på plats dygnet runt.

Våra kunder är framför allt myndigheter men också organisationer och företag. Som privatperson kan du inte beställa tolk, vänd dig istället till aktuell myndighet eller vårdinstans och begär tolk.

Så beställer du tolk

Du kan göra beställningar via telefon eller via onlinetjänsten, TSR Online. Kontakta oss om du vill boka tolk via onlinetjänsten så hjälper vi dig med lösenord och inloggningsuppgifter.

Boka tolk via onlinetjänsten TaqsWeb.se Länk till annan webbplats.

I akuta fall efter kontorstid och på helger blir du kopplad direkt till SOS Alarm som bokar tolk.

Aktivera användarkonto i nya kundportalen TaqsWeb.se

Beställningar av tolk efter 1 oktober i ny kundportal TaqsWeb.se Länk till annan webbplats.

Beställningar av tolk efter den 1 oktober och framåt ligger i och görs i taqsweb.se Länk till annan webbplats.. Kundportalen Länk till annan webbplats.tsronline.se Länk till annan webbplats. upphör helt inom kort. Inga beställningar går längre att göra i tsronline.se Länk till annan webbplats., däremot går det att se tolkuppdrag som gäller till och med sista september 2023 och tillbaka i tiden.

Har du inte fått mejl från TaqsWeb om att ett nytt konto skapats ring Tolk- och översättarservice på 036-10 60 12 så hjälper vi dig.

Aktivera ditt konto i TaqsWeb.se Länk till annan webbplats.

Följ instruktionerna nedan för att aktivera er/dig som användare:

Följ instruktionerna nedan för att aktivera er/dig som användare:

 1. Gå till taqsweb.se Länk till annan webbplats. och klicka på ”Återställ lösenord”.
 2. Du får nu upp en ny ruta där du anger ditt användarnamn som är <användarnamn>. Klicka sedan på ”Återställ lösenord” igen.
 3. Nu kommer du få ett mail med en länk där du väljer nytt lösenord.
 4. När du valt lösenord och sparat kan du komma direkt till inloggningssidan genom att klicka på ”Gå till inloggningen”.
 5. Kontrollera att alla uppgifter stämmer under Min profil.

Markerad som administratör:
Är du administratör kan du styra över användare/beställare hos er.
Vänligen kontrollera ert register över användare/beställare och plocka bort dem som inte längre arbetar hos er och lägg gärna till dem som saknas. Du finner alla användare/beställare i menyn till vänster på skärmen under Användare.

Fakturaunderlag för september 2023 och dessförinnan:

Fakturaunderlag för september 2023 och dessförinnan kommer att finnas tillgängliga i tsronline.se någon månad framöver.
Är ni i behov av fakturaunderlag bakåt i tiden efter att sidan stängts ner får ni höra av er till oss på Tolk- och översättarservice så skickar vi dem till er via e-post.

Så här arbetar vi på tolk- och översättarservice

Utbildade tolkar

De tolkar vi engagerar är testade och genomgår, genom vår försorg, utbildningar inom flera fackområden. Vissa är auktoriserade av Kammarkollegiet och har allmän, och i vissa fall, speciell kompetens inom sjukvårdstolkning och/eller rättstolkning.

Tolkarna är registrerade hos oss efter de språk de talar och inte efter nationalitet eller vilken etnisk eller religiös grupp de tillhör.

Fördelning av uppdrag

När uppdragen fördelas använder vi först och främst de tolkar som är mest kvalificerade, i fallande ordning: auktoriserade tolkar med specialkompetens, auktoriserade tolkar och slutligen registrerade tolkar.

Vi försöker även, i den mån det fungerar, att tillgodose de särskilda önskemål som ni kan ha.

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med ett miljötänk och har som målsättning att minska tolkarnas resor till och från uppdragen. Därför kan vi eventuellt komma att fråga er om ni kan justera tiden något i beställningarna för att optimera körsträckorna.

När du har bokat tolk

Personuppgifter i fakturor eller bokningar

För Jönköpings kommuns Tolk- och översättarservice innebär Dataskyddsförordningen att vi
inte tar emot persondata på klienter och patienter i våra bokningar.

För att våra kunder ska kunna hantera sina bokningar och fakturor på ett enkelt sätt är det viktigt att ni antecknar bokningsnumret som ni får vid bokningstillfället.

Avgift tolktjänster

För tolktjänster debiteras kunden den faktiska kostnaden för varje tolkuppdrag enligt gällande överenskommelse om ersättning till tolkarna med tillägg för administrationspåslag för att täcka kommunens självkostnad för tolkförmedlingen och utbildning av tolkar.

Gäller från 2023-04-01

Prislista (för advokat-/polis/domstolstolkningar, se separat prislista Domstolsverkets tolktaxa via länk nedan)

Nivå tolk

Kostnad per timme (debiteras per 30 min tolkning)

3 Auktoriserad tolk med specialkompetens sjukvård* (ST)

746 kr

2 Auktoriserad tolk (AT)

689 kr

1A Utbildad tolk (UT)

566 kr

1 Godkänd tolk med kursbevis (ÖT)

480 kr

0 Godkänd tolk (ÖT0)

365 kr

*Gäller endast sjukvårdsuppdrag

Kilometerersättning

3.95 kr kr/km

Restidsersättning

Upp till 35 km: 66 kr/ uppdrag
Över 35 km: 132 kr/ timme

Ob-ersättning

Vardagar: kl. 19–06: 50%
Helg: 60%
Storhelg: 100%

Bokning via SOS (när förmedlingen har stängt)

Minimum 60 min + 200 kr (när förmedlingen har stängt utanför kontorstid)

Telefonmeddelande

60 kr

Översättningar

Löpande text:
Minimum 3,70 kronor/ ord i måltexten ex. moms (minst antal ord som debiteras är 100 st.) + Administrativ avgift: 215 kronor exkl. moms

För översättningar som inkluderar layout eller större översättningar:
Kontakta tolkförmedlingen för offert.

Domstolsverkets föreskrifter om tolktaxa Länk till annan webbplats.

Debitering av tolktid

Debitering av tolkuppdrag görs per 30 minuter och aldrig mindre än bokad tid.
En bokning som går över bokad tid med 5 minuter eller mer, antingen före start- eller efter sluttid, debiteras för ytterligare 30 minuter.

För advokat-/polis/domstolstolkningar, se separata regler i prislista Domstolsverkets tolktaxa. Länk finns under fliken avgift tolktjänster.

Avboka senast kl. 15 vardagen före

Behöver du boka av? För att inte bli debiterad för ett tolkuppdrag som du beställt, ska du boka av hos oss senast kl.15.00 dagen (vardag) innan tolkning skulle ha skett.

För advokat-/polis/domstolstolkningar, se separata regler i prislista Domstolsverkets tolktaxa. Länk finns under fliken avgift tolktjänster.

Utebliven klient eller tolk

Om klienten uteblir, måste ni intyga att tolken anlänt till tolkstället även om tolkningen inte kommit till stånd och ange i så fall orsaken.

Skulle tolk inte anlänt till tolkstället eller inte nås på angivet telefonnummer vid telefontolkning hör så snart som möjligt av er till oss på telefon 036-10 60 12.

Att tänka på när du använder tolk

Inför din bokning av tolk

Använd aldrig barn, anhörig eller bekant som tolk, det är svårare för dem att vara opartiska och dessutom tolkar de inte under tystnadsplikt.

Vem har behov av tolk?

Den som inte behärskar det svenska språket har i sin kontakt med myndigheter och vård rätt, enligt lag, att få tolk (se bl.a. Förvaltningslagen 8 §). Oftast vet klienten själv om den behöver tolkhjälp och det bör vara vägledande när myndighet eller vårdinstans avgör om tolk ska användas eller inte.

En vanlig missuppfattning är att det endast är klienten som behöver tolk, men när en yrkesperson behöver ändra sitt sätt att använda det svenska språket för att klienten ska förstå, då behöver även denne en tolk. Det är alltså både tolkanvändaren och klienten som är i behov av tolk.

Boka i god tid

Kontrollera att det finns tolk innan ni kommer överens om tid med klienten. Efterfrågan på tolkar i ett visst språk kan vara mycket stor tidvis och vid vissa klockslag. De mest bokade tiderna är måndag och tisdag mellan klockan 10–13.

Tolkarna engageras för varje enskilt uppdrag (uppdragstagare).

Vissa har tolkning som huvudsyssla medan andra har tolkning som extrauppgift vid sidan av annat arbete. Tillgången på tolkar och deras tillgänglighet varierar ganska mycket.

Vissa språk är så ovanliga att det bara finns ett fåtal personer som tolkar på dem i hela Sverige. Det är därför viktigt att boka tolk i så god tid som möjligt.

De mest efterfrågade språken är arabiska, assyriska, bks (bosniska, kroatiska och serbiska), somaliska, albanska, ryska, persiska och kurdiska (sorani, kurmandji, badinani och fejli).

Låt tolken förbereda sig

En förberedd tolk är en bättre tolk! Misstänker man att en tolkning kan bli extra besvärlig, både känslomässigt och sakkunnigt, är det bra om ni talar om det vid bokningen så att tolken kan förbereda sig, både mentalt och ämnesmässigt.

Jäv

Enligt god tolketik bör tolken avsäga sig uppdraget om han/hon är jävig. Tolken måste alltid hålla sig neutral i tolkningarna och får inte ge uttryck för sina egna åsikter eller känslor.

Vid tolksamtal

För att tolken ska kunna genomföra en så neutral tolkning som möjligt, är det bra om tolken undviker att träffa klienten före samtalet. Underlätta för tolken genom att låta denne vänta på en avskild plats.

Tänk på att tala via tolk oftast tar längre tid än att bara kommunicera på ett språk, två språk = dubbel samtalstid.

Under samtalets gång

Vid inledningen av samtalet ska tolken informera båda parter om att han/hon arbetar under tystnadsplikt och att allt som sägs tolkas.

Tolken ska:

 • ska vara neutral/opartisk.
 • ska tolka allt som sägs.
 • inte delta aktivt i samtalet eller framföra egna åsikter.
 • tolkar det talade språket. Skrivna dokument ska översättas av en translator. (se översättningar i meny till vänster)

Användaren ska:

 • informera om vilka som ska delta i samtalet och ta på dig rollen som samtalsledare.
 • tala direkt till klienten och ha ögonkontakt med denne.
 • tala i jag- och duform.
 • undvika alltför långa meningar, lägg in korta pauser, ofta.
 • undvik yrkesjargong och fackuttryck.
 • ta korta pauser vid långa samtal eftersom tolkning är mycket koncentrationskrävande.
 • låta tolken tala till punkt. Avbryt endast om du tror att tolken och klienten för ett eget samtal som du står utanför.
 • vara beredd på att tolken kanske måste slå i sin ordbok eller be om s.k. omskrivning eller förtydligande av uttryck som tolken eller klienten inte förstått. Kanske finns inte någon motsvarighet på det aktuella språket.
 • vara medveten om att tolken är ett kommunikationsredskap och får inte användas till några andra uppgifter.
 • aldrig fråga efter tolkens åsikter eller bedömning.
 • ställ kontrollfrågor för att försäkra er om att klienten har förstått.

Innan avslutat samtal:

 • notera den faktiska start- och sluttiden på tolkens rekvisition. Underteckna därefter rekvisitionen.
 • det är viktigt att du noterar på rekvisitionen om tolken kom för sent.

Arbeta som tolk

Krav för att arbeta som tolk

Tolk- och översättarservice rekryterar i första hand auktoriserade och utbildade tolkar. Vi ställer höga krav på språk- och realia­kunskaper och rekryterar bara tolkar i språk där vi har behov av fler tolkar. Behovet varierar beroende på hur situationen i samhället ser ut.

Är du auktoriserad/utbildad tolk är du välkommen att skicka in en ansökan med tillhörande CV till oss. Se kontaktuppgifter i kontakta oss-rutan.

Mejla Tolk- och översättarservice

Är du inte auktoriserad eller utbildad hänvisar vi dig till Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan eller olika folkhögskolor för mer information om tolkutbildning.

Tolkyrket passar dig som:

 • Har bott i Sverige i minst 6 år.
 • Är intresserad av språk och kommunikation och har gedigna språkkunskaper i både svenska och tolkspråket.
 • Har en god utbildningsbakgrund samt god samhällsorientering om Sverige och landet där tolkspråket talas.
 • Är stresstålig, nyfiken, öppen och trivs med ett omväxlande arbete.
 • Tycker om att möta människor.
 • Kan iaktta tystnadsplikt och uppträda balanserat.
 • Är opartisk och kan lyssna aktivt och koncentrerat.

Information till dig som arbetar som tolk

Här hittar du som arbetar som tolk i Jönköpings kommun information, blanketter och länkar som du kan behöva i ditt arbete som tolk.

Handbok för dig som arbetar som tolk Pdf, 797.6 kB.

KONTAKT

Tolk- och översättarservice
Adress: Kaserngatan 12, vån 5, 553 05 Jönköping

E-post: tolk@jonkoping.se

Telefon: 036-10 60 12

Telefontid: kl. 07.30–12.00 och kl. 13.00–16.00.

Kvällar och helger: SOS-Alarm

Telefon: 036-12 23 87

Senast granskad/publicerad: