Bidrag för att anpassa bostaden för dig som har en funktions­nedsättning

Här finns information om bidrag för funktionsanpassning av permanentbostäder, för att du ska kunna ha ett fortsatt självständigt liv i din bostad.

Bostadsanpassningsbidrag kan användas till nödvändiga, fasta åtgärder som till exempel anpassning i kök och badrum, bredda dörrar, ta bort trösklar, ramper, hissar och dörrautomatik.

Bidraget ska användas till åtgärder som regleras i lag (2018:222) om bostadsanpassning, BAB.

Det ska finnas ett direkt samband mellan åtgärden och din funktionsnedsättning.

Du kan inte få bidrag för åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel byggnadstekniska brister eller normalt underhåll av bostaden.

Innan du söker bidraget ska eventuellt andra hjälpmedel ha prövats.

Vem kan få bidrag för att anpassa bostaden?

Ditt behov av anpassningen ska vara bestående eller långvarigt. Du får inte bidrag vid tillfälliga funktionsnedsättningar, till exempel benbrott.

Du kan få bidrag om du äger bostaden eller bor i en hyres- eller bostadsrätt. Om du regelbundet eller i perioder vårdas i annan bostad än din egen, kan även vårdarens bostad anpassas.

Om det är en hyres- eller bostadsrättslägenhet som ska anpassas så krävs alltid fastighetsägarens medgivande.

Bidraget är inte inkomstprövat.

Ansök om bostadsanpassning

Blanketten för att ansöka finns här:

Blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Pdf, 245.8 kB.

Du kan även hämta blanketten på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping.

Bifoga ett intyg från arbetsterapeut

Tillsammans med ansökan ska du skicka in ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som beskriver nödvändigheten av åtgärd för att anpassa bostaden.

Lämna uppgifter om åtgärder

Det är viktigt att du i ansökan skriver vilka åtgärder du söker bidrag för.

Lämna medgivande från hyresvärd eller bostadsrättsförening

Tillsammans med ansökan behöver vi ett skriftligt medgivande från din hyresvärd eller bostadsrättsförening att du får genomföra sökta åtgärder. Detta medgivande krävs för att du ska få bidrag. Det ska framgå att du inte kommer att bli skyldig att återställa bostaden i ursprungligt skick.

Fastighetsägaren kan skriva sitt medgivande direkt på ansökningsblanketten eller i separat dokument.

Skriv under ansökan

Du som söker bidrag, eller legal företrädare, skriver under ansökan.

Om ansökan är ofullständig skickar vi tillbaka den till dig för komplettering.

Skicka ansökan

Du skickar ansökan och intyg till:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Bostadsanpassning
551 89 Jönköping

Tycker du att det är svårt med ansökan kan arbetsterapeuten i ditt hemsjukvårdsteam eller boendestödsteam hjälpa dig. Du kan få kontakt med handläggare eller arbetsterapeut via kommunens Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Beslut kan överklagas

Stadsbyggnadsnämnden utreder och beslutar om bidraget.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska skickas till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping.

Hur utförs bostadsanpassningen?

Det är alltid du som har fått beslutet som ska beställa arbetet. Kommunen beslutar endast om bidragets storlek. Kommunen är aldrig beställare eller utförare av anpassningen.

Du beställer åtgärden utifrån beslutet och bifogad offert från entreprenör, som skickas hem till dig.

Om du väljer en annan entreprenör för att utföra anpassningen, ska du bifoga en kopia på den offerten eller anbudet när du söker bidraget. Tänk på att det är konsumenttjänstlagen (1985:716) som gäller mellan dig och entreprenören.

Utbetalning till hantverkare

Efter godkänd åtgärd fyller du i fullmakten som entreprenören ger dig efter slutfört arbete. Fullmakten medger att fakturan skickas in och betalas av kommunen.

Du kan välja att själv betala fakturan. Skicka då en kopia på fakturan samt kontouppgifter till handläggaren som betalar till ditt konto.

Har du själv anlitat en hantverkare sker utbetalningen när arbetet är utfört och åtgärden är godkänd. Du betalar därefter entreprenören.

Andra hjälpmedel

För dig som har en funktionsnedsättning finns det många olika hjälpmedel som kan möjliggöra ett självständigt liv i egen bostad. Ta kontakt med en arbetsterapeut hos kommunens hälso- och sjukvårdsteam för råd och hjälp. Du når dem via Kontaktcenter eller här:

Hälso- och sjukvårdsteam, kontaktuppgifter

Återställningsbidrag - när din bostad ska återställas, när anpassningen inte längre behövs

Nu anspanningar i din fastighet ska återställas kan du som fastighetsägare söka återställningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (lag 2018:222)

Bidrag kan beviljas för att återställa sådant som har utförts i eller i anslutning till en hyresrätt, eller småhus som hyrs ut.

Återställning i bostadsrätt

Bostadsrättsföreningar kan beviljas återställningsbidrag för att återställa åtgärder i anslutning till lägenheten, till exempel i trapphus eller entrén. Bidrag lämnas inte för att återställa anpassningar inne i bostadsrättslägenheten.

För att få bidrag ska anpassningen inte längre utnyttjas för sitt ändamål eller vara till nackdel för husets boende.

Ägare av småhus kan inte få återställningsbidrag. Den som anpassat sin egen villa kan alltså inte få återställningsbidrag om behovet av anpassningen upphört.

Ansök om återställningsbidrag

Du ansöker om återbeställningsbidrag genom att fylla i en blankett som du kan beställa via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00 eller e-post: kontaktcenter@jonkoping.se.

KONTAKT

Om du har frågor eller vill ha mer information kan du kontakta en handläggare av bostadsanpassning genom att ringa Kontaktcenter:

Telefon 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: