Servicebostad för dig med funktions­nedsättning

Här kan du läsa mer om hur det är att bo i en servicebostad, vilket stöd du kan få och vad du själv ansvarar för.

Serviceboende består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Serviceboende är en mellanform mellan helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Servicebostäderna kan se olika ut, men de ska vara fullvärdiga och det finns personal att nå dygnet runt.

Den hjälp du behöver planeras till vissa tider, det finns alltid personal att nå men du måste kunna vänta på att personalen kommer till dig.

Servicebostaden omfattar ett antal lägenheter som ligger inom cirka 200 meters radie till de gemensamma utrymmena. De gemensamma utrymmena består oftast av ett kök, vardagsrum/allrum samt personalutrymmen.

Varje lägenhet har uttag för telefon samt TV. Vissa gruppbostäder har förråd som tillhör lägenheterna.

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt som du får från tekniska kontoret i Jönköpings kommun. Du möblerar sedan efter eget önskemål. Har du behov av eventuella tekniska hjälpmedel hjälper vi dig med det.

Hos Försäkringskassan kan du som hyresgäst ansöka om bostadstillägg. Du tecknar själv din hemförsäkring och eventuella telefon- och internetabonnemang. TV-licens ingår i boendet.

För en detaljerad beskrivning av insatsen servicebostad se insatsbeskrivning under Dokument nedan.

Ansöka om servicebostad

Du behöver ansöka om att få en lägenhet i en servicebostad.

Ansöka om insats, funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad en god hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter eller sjukgymnaster.

Hjälpmedel

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad de hjälpmedel du behöver.

Stöd och hjälp i vardagen

Det stöd som du behöver i din vardag ska vara anpassat efter dina behov och skrivs ner i en så kallad genomförandeplan. Denna plan gör du tillsammans med personal på boendet. Genomförandeplanen revideras minst två gånger per år. Som hyresgäst får du en eller två ”faddrar” som har ett extra ansvar för ditt stöd på boendet.

Måltider

Du köper och betalar dina egna måltider. I vissa servicebostäder finns möjlighet att beställa färdiga matportioner från något av kommunens kök.

Stöd vid kultur- och fritidsaktiviteter

Om du har behov av hjälp i samband med kultur- och fritidsaktiviteter ska de finnas beskrivna i din genomförandeplan. Du har också möjlighet att få med personal vid resa med en övernattning per år.

Resor och transporter

Resor sker i första hand via allmänna kommunikationer; exempelvis buss, tåg eller färdtjänst. Färdtjänst och arbetsresor ansöker du hos färdtjänstenheten vid Jönköpings länstrafik. Det finns ett antal bussar i verksamheten som boendet kan låna i samband med utflykter eller liknande. Var och en betalar då en avgift för resan som motsvarar färdtjänsttaxan. För egenavgifter och kontaktuppgifter se länk till Jönköpings länstrafik nedan.

Hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterskor ansvarar för din hälso-och sjukvården och kontaktar läkare vid behov. Vid behov finns det även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid sjukhusvistelse ansvarar sjukvårdens personal för omvårdnaden. Ledsagning till planerade sjukhusbesök ombesörjes av personalen från gruppbostaden, om inte någon anhörig eller nära vän följer me

Senast granskad/publicerad: