Det goda mötet - kommunens hemtjänst

En personal från hemtjänsten på promenad med äldre man.

Här finns information om vad kommunens hemtjänst handlar om – ett gott möte präglat av ett värdigt och professionellt bemötande, respekt, förtroende och omtanke.

Ett gott möte är grunden inom vår verksamhet. Personalen har utbildning i etik och bemötande.

För oss är det du som är i centrum. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Därför är vi lyhörda och tar hänsyn till dina behov, dina intressen och din dagsform.

Det är i dialog med dig som det goda mötet skapas.

Delaktighet

Det är dina behov och dina förutsättningar som avgör vilken hjälp du kan få. Genom våra insatser ska du kunna bo kvar i ditt hem och leva ett självständigt liv.

Efter att du blivit beviljad hemtjänst är vårt mål att utföra hjälpen utifrån dina önskemål, ditt inflytande och din delaktighet.

Tillsammans med dig gör vi en plan för hur hjälpen ska utformas.

Livskvalitet

Vi strävar efter att stötta och hjälpa dig så att du med bästa möjliga livskvalitet kan bo kvar i ditt hem.

Trygghet

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag även om du har behov av hjälp.

Kontaktman

För att kunna ge dig en så god och trygg hemtjänst som möjligt utses en person från arbetslaget till din kontaktman.

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt.

Närhet

Kommunens hemtjänst finns i hela kommunen. Vårt mål är att ge dig trygghet och kontinuitet oavsett var du bor och vilka behov du har.

Erfarenhet

Jönköpings kommun har en lång tradition och erfarenhet av att utföra alla former av hemtjänstinsatser.

Samarbete

Jönköpings kommun har ett väl upparbetat samarbete med demensvård, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Senast granskad/publicerad: