Personlig assistans, utförd av Jönköpings kommun

Här hittar du som får personlig assistans information om din rätt till inflytande och delaktighet i både planering och utförande av det stöd du får.

Vårt mål är att din assistans utförs med kvalitet och respekt och att du upplever ett värdigt bemötande. Vi inriktar oss på att frigöra och utveckla dina resurser och med hjälp av vår assistans ska du kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du har en eller flera assistenter som stödjer dig med det du inte klarar själv. Stödet kan vara både fysiskt och muntligt. Assistenterna kan till exempel stödja dig att tillgodose behov som att tvätta och klä dig, äta, kommunicera, fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, hushållsarbete, vara delaktig i samhället med mera.

Delaktighet

Din delaktighet är betydelsefull och vi arbetar tillsammans med dig för att främja hälsa och inflytande i varje möte. Vi lyssnar på dig och ger dig möjligheten att ta din del av ansvaret och göra det du kan själv.

Dina behov är utgångspunkten i vårt arbete och vi arbetar med ditt fokus. Du är delaktig i det som görs utifrån dina egna individuella förutsättningar.

Kvalitet

Vår värdegrund utgår från LSS-lagen samt Socialtjänstlagens portalparagraf (SoL). De lagarna är vägledning i hur vi ska arbeta.

Ditt inflytande och medbestämmande är betydelsefull för kvaliteten på din personliga assistans. Med hjälp av din erfarenhet och din kunskap om dig själv och ditt liv kan vi göra ett bättre jobb.

Om du har synpunkter

Om du inte är nöjd med hur vi stödjer eller kommunicerar med dig uppmuntrar vi dig att lämna in en synpunkt. Detta kan du göra genom att:

  • klicka på ”Synpunkter på socialtjänsten” under rubriken E-tjänster, där finns det ett formulär att fylla i.

Vi går igenom dina synpunkter för att vi ska förbättras och utvecklas.

Om du vill, kontaktar vi dig och berättar hur vi följer upp dina synpunkter. Du kan också lämna dina synpunkter anonymt, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Brukarundersökning

Varje år genomför vi en brukarundersökning där resultatet används i vårt utvecklingsarbete som kan påverka ditt framtida stöd.

Det första mötet

Det första mötet är alltid viktigt. På vårt första möte går vi igenom dina önskemål och frågor. Vi bestämmer tillsammans hur vi kan bemöta dina önskningar på bästa sätt.

Innan mötet får du en dagordning på ämnen som vi av erfarenhet vet kan vara bra att prata om på ett första möte. Självklart finns det utrymme i dagordningen för frågor och samtalsämnen som du vill prata om.

För att vi ska kunna utföra din assistans behöver enhetschefen information om dina behov samt din rätt till personlig assistans. Vi behöver därför ta del av din utredning och ditt beslut från försäkringskassans eller kommunens handläggare.

Avtal

För att säkerställa ett bra samarbete skriver vi ett avtal.

Avtalet innehåller bland annat vår överenskommelse om att vi anordnar din personliga assistans och uppsägningstid med mera. Det är viktigt att du känner dig trygg med informationen vi har gett innan du skriver på avtalet.

Om du vill säga upp avtalet med oss som din assistansanordnare är uppsägningstiden 3 månader och ska ske skriftligt.

Teamet runt din personliga assistans

All personal har tystnadsplikt och respekterar alltid ditt privatliv.

Handläggare

Om du har en funktionsnedsättning och vill ansöka om personlig assistans kan du kontakta en handläggare på socialtjänsten. Hos handläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilka insatser som du kan söka. Du kan söka personlig assistans hos en handläggare på socialtjänsten eller en handläggare på Försäkringskassan.

När du ansökt om assistans genomförs en utredning där ditt behov utreds och bedöms av en handläggare. Utifrån din situation och dina behov beslutar handläggaren om du kan få den insats du sökt.

Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag). Det är beslutet som styr hur många timmar personlig assistans du sedan får av dina assistenter.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Personliga assistenter

Vi arbetar för att du ska få förslag på personliga assistenter som är passande för just dig och dina behov. Därför är det viktigt att du berättar för oss vad du tycker är viktiga egenskaper, erfarenhet och kunskap hos en assistent så vi förstår vad vi ska leta efter. Vi tar hand om rekryteringen men det är alltid du som väljer i slutändan.

Har du egna förslag på vem som skulle passa som din personliga assistent? Då finns möjligheten att anställa den personen på ett avtal som innebär att när uppdraget hos dig upphör, upphör även anställningen i kommunen.

Enhetschef

Enhetschefen ansvarar för att din personliga assistans verkställs på ett ändamålsenligt och riktigt sätt. Enhetschefen har verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. Enhetschefen driver också utvecklings- och förbättringsarbete för att säkra god kvalitet på din insats. Enhetschefen ansvarar även för rekrytering av dina assistenter.

Enhetsadministratör

Enhetsadministratören arbetar med personalens löner, betala fakturor, beställer behörighet till olika it-system och stöttar enhetschef och personal i administrativa arbetsuppgifter.

Processamordnare

Personliga assistenter med ansvar som processamordnare arbetar med att tillsätta vikarie vid sjukfrånvaro och ledighet. De arbetar för att det alltid finns en personlig assistent på rätt plats i rätt tid. De arbetar även med rekrytering av timvikarier, IT-stöd och introduktion av nya medarbetare.

Verksamhetsnära pool och resurspool

Verksamhetsnära pool arbetar på en pooltjänst i ansvarig enhetschefs område. Tanken med denna tjänst är att minska antalet timanställda och att du i möjligaste mån ska få så begränsat antal personer som arbetar hos dig som möjligt.

Resurspoolen stöttar hela funktionshinderomsorgen vid akut frånvaro hos personal. Även här är syftet att minska antalet timanställda och täcka frånvaro med personal som känner dig och har arbetat hos dig förut.

Metodhandledare

Metodhandledarna stödjer, handleder och kompetensutvecklar personalen. De verkar för att du ska få ett gott stöd och inflytande över din personliga assistans. Om du upplever att din personliga assistans inte fungerar kan du kontakta ansvarig enhetschef för en dialog om metodhandledning för personalen eller andra åtgärder.

Personalmöten

Dina assistenter arbetar på olika tider och har regelbundna möten tillsammans för planering och utveckling av verksamheten och sitt arbete. På agendan då är till exempel personlig utveckling i yrkesrollen, arbetsmiljö, samarbete i personalgruppen, facklig information, hälsoinspiration och friskvård, ansvarsområden, ekonomi samt verksamhetsutveckling.

Om mötet berör din personliga assistans kan du delta och/eller påverka dagordningen om du vill. Vi frågar dig om hur du vill ha det när vi skriver genomförandeplan.

Social dokumentation och genomförandeplan

Vi skriver anteckningar om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd. Anteckningarna kallas social dokumentation och består av genomförandeplan och journalanteckningar. Social dokumentation utgår från det beslut som fattats om din rätt till stöd. Du har rätt att läsa all dokumentation som gäller dig själv.

Genomförandeplanen utgår från dina behov och önskemål. Vi skriver den tillsammans med dig för att tydliggöra vad som ska göras, vem som ska göra det, när, var, hur och varför. Den följs upp var sjätte månad eller vid behov.

Journalanteckningar skrivs av personal vid förändringar eller om något annat händer som är viktigt för din assistans.

När ditt behov av assistans förändras

Ditt liv kommer inte alltid att se exakt likadant ut. Om du behöver ändra tider eller har andra önskemål som rör din personliga assistans kan du kontakta ansvarig enhetschef för att ni tillsammans ska hitta en lösning.

Ibland kan ditt behov av assistans vara större under en begränsad period. Du behöver då kontakta ansvarig handläggare och ansöka om tillfälligt utökat behov av assistans.

Vid alla typer av förändringar är det viktigt att du kontaktar ansvarig enhetschef i god tid så vi kan planera och anpassa verksamheten inom ramen för ditt assistansbeslut.

Återkommande omprövning

Omprövning av ditt assistansbeslut sker återkommande av antingen kommunens eller försäkringskassans handläggare beroende på om du har beslut enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB). I en omprövning kan antalet timmar i ditt beslut komma att öka, minska eller vara oförändrat. För mer information, kontakta ansvarig handläggare.

Arbetsmiljö

Ditt hem blir också en arbetsplats när du har personlig assistans. Det kan innebära att vissa anpassningar måste göras för att säkra arbetsmiljön för assistenterna. Detta samtalar du, assistenterna och enhetschefen om.

Anhörigstöd

Att stötta en närstående med sjukdom eller funktionsnedsättning är viktigt, och det är ofta krävande. Ibland kan du som anhörig behöva stöd i dina upplevelser och erfarenheter. Vi erbjuder anhörigstöd, ring 036-10 50 00 och fråga efter funktionshinderomsorgens anhörigkonsulent eller anmäl intresse på vår webbsida:

Anhörigstöd funktionshinderomsorgen

Barns rättigheter

Inom socialtjänsten har vi ett barnrättsperspektiv som innebär att samtliga av barnkonventionens fyra grundprinciper beaktas, icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till utveckling samt barnets rätt till inflytande.

Barn som anhöriga

Socialtjänsten uppmärksammar barns rätt som anhöriga genom att det finns barnombud inom alla verksamheter där det finns barn som anhöriga. Barnombuden informerar och stöttar kollegor i den egna verksamheten i att se och uppmärksamma barn som anhöriga och deras behov.

KONTAKT

Har du frågor eller önskar kontakt för att välja Jönköpings kommun som assistansanordnare ring Kontaktcenter:

Telefon: 036-10 50 00

Be att få prata med en enhetschef i område personlig assistans.

Senast granskad/publicerad: