Nissan och dess källflöden

Här finns information om Nissan och dess källflöden som har höga eller mycket höga naturvärden.

I Nissans huvudfåra och dess biflöden finns stationär öring. I några vattendrag finns även förekomst av flodkräfta och flodpärlmussla.

Under de senaste århundrandena har större delen av de svenska vattendragen påverkats kraftigt av människan. Det kan handla om vattenreglering, dämning, utdikning och flottledsrensning, men också om förorenade utsläpp och utplantering av främmande arter. Stora delar av Nissans avrinningsområde ovan Nissafors är dessutom starkt påverkat av försurning. Tack vare kalknings insatser under många år har man lyckats höja pH värdet till nivåer där försurningskänsliga arter kan förekomma i livskraftiga bestånd.

En grävmaskin tar bort en damm.

Utrivning av Långerumsdammen

Fiskevård och biologisk återställning

Sedan effekterna av försurningen blev påtagliga har ett arbete initierats och pågått för att restaurera och återställa påverkade sjöar och vattendrag. I detta arbete ingår både kalkning, biotopvård, utsättning av arter som försvunnit i försurade vatten. Detta arbete benämns generellt som biologisk återställning. Åtgärder ”skräddarsys” för varje område utifrån förutsättningarna som finns och vilka miljöfaktorer som har störst positiv inverkan på målarten. Det kan innebära att ta bort vandringshinder, restaurera skadade och förstörda livsmiljöer eller plantera tillbaka arter som tidigare fanns där men som slagits ut.

Varje år genomförs elfiske för att identifiera miljöstörningar, men även för att följa upp om olika typer av åtgärder har haft en inverkan på exempelvis tätheter av öring. Målet för Nissan och dess biflöden ovan Nissafors är:

  • Ett välmående öringbestånd som uppvisar förväntade tätheter med en naturlig storleksfördelning och en kontinuerlig rekrytering.
  • Ett attraktivt sportfiske som är ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Här är några exempel på projekt som har utförts eller pågår i Nissan och dess källflöden:

  • Provfiske med fluga
  • Inventering och utplacering av lekgrus
  • Biotopkarteringar
  • Framtagande av åtgärdsplaner
  • Utrivning av vandringshinder

Mätning av öring vid elfiske

Trots kalkning, fiskevård och projekt med biologisk återställning har öringbeståndet i Nissan och dess biflöden norr om Nissafors inte systemet svarat på det sätt som förväntats. Tätheter av öring är låga i både Nissans huvudfåra och dess bliflöden och öringen har storleksmässigt blivit mindre. Orsaker till detta är flera samverkande miljöfaktorer, som inte går att peka ut tydligt i nuläget.

För att ge öringbestånden en chans att återhämta sig beslutade Norra Nissandalens FVOF att förbjuda allt fiske riktat mot laxartad fisk inom deras område, både i Nissans huvudfåra och i biflödena. Beslutet gällde under perioden 2010-2015 och gäller fortsättningsvis (2020). Avsikten med fiskeförbudet var att skydda den större öringen eftersom den är värdefull för rekryteringen och återhämtningen av öringbestånd.

Vanliga åtgärdstyper vid fiskevårdsarbete i Nissan och dess källflöden

Ta bort vandringshinder
Dammar och kvarnar hindrar fisk från att vandra fritt inom och mellan vattendrag och sjöar. På så sätt utestängs fisken från sina tidigare lek- och uppväxtområden. För att återskapa fiskens möjligheter till vandring river vi ut dammar, anlägger omlöp.

Vandringshinder i vattendrag

Restaurering av skadade och förstörda livsmiljöer
Den fysiska miljön i vattendragen är viktig för att fisk ska trivas och reproducera sig. I många vattendrag har människor gjort rensningar, vilket har inneburit att fiskens livsmiljöer har försämrats eller helt försvunnit. För att restaurera dessa miljöer lägger vi ut lekgrus, stenar, block och död ved.

Återintroduktion av utslagna arter
I vissa fall har påverkan på vattendragen varit så kraftig eller pågått under så lång tid att olika arter har försvunnit. Därför återintroducerar vi olika fiskarter som elritsa, mört och öring. Det förekommer även att flodkräfta och flodpärlmussla återutsätts i vattendrag där de tidigare har förekommit.

Senast granskad/publicerad: