Masmästardammen och Magnussonnadammen

Här hittar du information om hur vi genom ett projekt möjliggör fiskvandring förbi Masmästardammen och Magnussonadammen.

Jönköpings kommun har sedan 1990-talet bedrivit ett arbete med restaurering av Tabergsån och andra Vätterbäckar. Genom åren har flera vandringshinder i Tabergsån åtgärdats. Syftet med nuvarande projekt är att möjliggöra fiskvandring förbi Masmästardammen och Magnussonadammen.

I dagsläget kan Vätternöringen vandra till utkanten av Norrahammar. Syftet med nuvarande projekt är att möjliggöra fiskvandring förbi Masmästardammen och Magnussonnadammen, för att tillgängliggöra historiska lek- och uppväxtområden för Vätternöringen. Jönköpings kommun är ägare vid dammarna och har ett juridiskt ansvar och krav att miljöanpassa dammarna till rådande miljölagstiftning. Att bibehålla dammarna är även förknippat med åtgärder och kostnader kopplat till dammsäkerhet, komplicerad miljöanpassning och framtida underhållsåtgärder.

Samrådsmöte

Miljö- och hälsoskyddskontoret Jönköpings kommun bjöd den 7 april 2022 in allmänheten och andra intressenter till samrådsmöte inför en ansökan till Mark- och miljödomsolen för avveckling och miljöanpassning av Masmästardammen och Magnussonnadammen. De planerade åtgärderna är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken

Synpunkter

Om ni inte kunde delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter angående Masmästardammen och Magnussonadammen, så går det bra att skicka dem per post till: Miljö- och hälsoskyddskontoret, 551 89 Jönköping, Att. Måns Samuelsson diarienummer 2014-3359, eller via e-post till miljo@jonkoping.se ange diarienummer 2014-3359.
Synpunkter kan lämnas skriftligen senast den 6 maj 2022.

Bakgrund till projektet

Jönköpings kommun har, som ägare och verksamhetsutövare enligt miljöbalken, för avsikt att ansöka om tillstånd för avveckling och miljöanpassning av dammanläggningarna Masmästardammen och Magnussonnadammen. Dessa dammar utgör definitiva vandringshinder för fisk i Tabergsån. I Tabergsån har historiskt fallhöjden nyttjats för kraftproduktion, drift av sågar och annan industriell verksamhet. Sedan 1990-talet har Jönköping kommun jobbar aktivt med återställning av Tabergsån. Främst genom tillgängliggörande av lek- och uppväxtområden för Vätternöringen, då aktuell åtgärdstyp har bedömts medföra störst naturnytta. Exempel på åtgärdade vandringshinder i Tabergsån är tidigare Hökhultsdammen, Massadammen, damm ovan bruket, samt Jönsonnadammen. Tabergsåns fiskfauna har svarat väl på de åtgärder som har genomfört och i dagsläget kan Vätternöringen vandra till utkanten av Norrahammar, vilket är en anledning till aktuellt projekt.

Genom att avveckla och miljöanpassa Masmästardammen och Masgnussonnadammen kommer återigen Vätteröring och andra fiskarter åter kunna vandra förbi vandringshindren och nå historiska lek- och uppväxtområden upp till Tabergs samhälle. Inom rådande vattenspeglar kommer även ursprungliga strömbiotoper återställas, vilket gynnar fisk, bottenfauna och fågel, med anknytning till strömmande vattenmiljöer.

De nu föreslagna åtgärderna innebär en förändring av nuvarande landskapsbild och kommer innebära att rådande vattenspeglar ersätts med strömmande vatten. I samband med åtgärden så finns även tankar och ambitioner om att utveckla och förfina området, då vattenspeglarna avvecklas. Föreslagna åtgärder bidrar till uppnåendet av de nationella miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ett rikt växt- och djurliv”, Den planerade verksamheten bidrar dessutom till uppnåendet av miljökvalitetsnormen god ekologisk status i aktuell vattenförekomst. Åtgärder bedöms även bidra till ökad produktion av öringsmolt från Tabergsån, som sedan vandrar ut i Vättern. Den samlade bedömningen är att planerade åtgärder bedömts medföra mycket stor natur-miljönytta, och tydligt överväger de negativa som kan uppstå.

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och Vattenhandläggare
Tfn 036-10 54 55

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00