Detaljplan för Attarp 2:425 och 2:93 i Bankeryd

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Attarp 2:425 och 2:93. Planens syfte att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Attarp 2:425 och 2:93. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och centrumverksamhet på fastigheten Attarp 2:93 samt bostäder för att komplettera kvartersstrukturen på Attarp 2:425. Till skillnad mot tidigare förslag, i samband med samrådet, tas mer hänsyn till den befintliga miljön. Torgets befintliga utformning behålls till stor del och blodbokarna bevaras och skyddas i detaljplanen med egenskapsbestämmelse, ”träd”, som innebär att träden endast får fällas om de blir sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.

Detaljplanen fick laga kraft 20 oktober 2020

Tidplan

>> Laga kraft: 20 oktober 2020
Antagande: 17 september 2020
Granskning: 24 april - 1 juni 2020
Samråd: 25 januari - 20 mars 2019


Aktuella handlingar

Bilagor

Attarp 2:93 - Markteknisk undersökningsrapport

Attarp 2:93 - Miljöteknisk undersökning

Attarp 2:93 - Översiktlig geoteknisk undersökning

Attarp 2:425 och 2:93 - Undersökning av miljöpåverkan

Attarp 2:425 - Geoteknik

Attarp 2:425 - Markteknisk undersökning

Blodbokar - Biologisk naturvärdesbedömning

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Grundkarta

Parkeringsutredning

Protokoll från stadsbyggnadsnämnden

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 549.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 294.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Samråd

Planbeskrivning

Plankartan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samråds- och granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Underlag för planbesked Attarp 2:425 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Attarp 2:425 Pdf, 12.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Underlag för planbesked Attarp 2:93 Pdf, 28.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut stadsbyggnadsnämnden Attarp 2:93 Pdf, 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00

Översiktskarta