search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för verksamhet på fastighet Öggestorp 1:22

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Öggestorp 1:22 som ska möjliggöra för etablering av ytkrävande verksmhet.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Öggestorp 1:22.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för framtida etablering av ytkrävande verksamhet; lagerlokal, handel, bilservice eller bensinstation inom fastigheten Öggestorp 1:22. I nära anslutning till fastigheten ligger Riksväg 31/40 och Jönköpingsbanan som båda är leder för transport av farligt gods. För att det ska vara lämpligt att etablera någon av ovan nämnda verksamheter på platsen ställer detaljplanen krav på bebyggelsens konstruktion. Särskilt skyddsavstånd regleras för bensinstation.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2, 2022
>> Granskning: 23 mars - 29 april 2022
Samråd: 8 september - 6 oktober 2021

Handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta