Kommande detaljplanearbete Brunstorp 1:55 m.fl. Huskvarna

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Brunstorp 1:55 m.fl. som stadsbyggnadsnämnden beslutade 17 maj 2018.

Ansökan avser ny bostadsbebyggelse med flerfamiljshus samt kedjehus.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021 beroende på planerad skolutbyggnad på Norrängen. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: