Kommande detaljplanearbete för Åkerfältet 3 m.fl., Rosenlund, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Åkerfältet 3 och 5, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 17 november 2022.

Exploatören har inkommit med en förnyad ansökan om planbesked där man föreslår att riva befintliga byggnader och ersätta dessa med ett nytt idrottscentrum för bland annat racketsporter med hotell, konferens, longstay/idrottsboende, restaurang och underjordiskt garage samt utreda möjligheten att bygga en skola med rörelseprofil.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: