Kommande detaljplan för Biet 2, Öster, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Biet 2, som stadsbyggnadsnämnden beslutade21 januari 2021.

Ansökan avser att möjliggöra inredning av vind samt fastslå kulturvärden.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: