search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplan för Biet 2, Öster, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 21 januari 2021 om positivt planbesked för Biet 2.

Ansökan avser att möjliggöra inredning av vind samt fastslå kulturvärden.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta