search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för bostäder på del av Bankeryds Målskog 10:2 m.fl i Norra Berghalla

Planområdet ligger i norra Berghalla, och utgörs av den sk "norra hagen". Planförslaget har upprättats för att möjliggöra omvandling av ett fritidshusområde till permanentbebyggelse.

Planförslaget medger större byggrätter på befintliga fritidshustomter så att permanenthus kan tillåtas. Inom området planerar även Ärevarvet AB att bygga ett 10-tal nya grupphus och på kommunens mark planeras 22 parhus för styckebyggnation. Strandskyddet föreslås upphävas för gatumark och kvartersmark.
Planförslaget innehåller även möjligheter att bredda tunneln under järnvägen och att göra en ny tillfartsväg med gc-anslutning, vilket krävs för att kunna tillåta permanentning av fritidshusen i området och för att räddningstjänsten ska kunna nå området.

Gatukostnadsutredning

Parallellt med planärendet finns en gatukostnadsutredning ute på samråd. Denna innehåller hur mycket varje fastighetsägare skall betala i gatukostnad för upprustning av lokalgatorna i området. För de nya kommunala tomterna som tillskapas i området kommer denna avgift att ingå i tomtpriset. För grupphusbebyggelsen som byggherrarna exploaterar tillkommer dessa kostnader i exploateringsavtalet.  Kostnader för tunnel under järnvägen kommer endast till en del att belasta de nya exploateringsfastigheterna, övriga delar kommer att tas som generalplanekostnader. VA kostnader kommer att tillkomma på de fastigheter som inte har betalt VA-taxa tidigare, enligt gällande kommunal VA-taxa.

Planen har varit på samråd är just nu pausat och kommer att återupptas i samband med start av detaljplanearbete för Bankeryds-Målskog 10:35 med planerad start 2021.

Tidplan


Laga kraft:
Antagande:
Granskning:
Samråd: 23 december 2010 - 25 februari 2011

Samrådshandlingar

Kontakta oss

Epost

Telefon

fragaplan@jonkoping.se

036-10 50 00


Översiktskarta