Kommande detaljplanearbete för del av Ekhagen 1:1, Jönköpings kommun

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet del av Ekhagen 1:1., som stadsbyggnadsnämnden beslutade 17 september 2020.

Ansökan avser att se över möjligheten att ändra allmän platsmark i form av park till kvartersmark för bostadsändamål.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: