Kommande detaljplanearbete för del av Horstorp 1:2 (södra delen)

Här hittar du information om det kommande planarbetet för att möjliggöra utbyggnation av pensionat inom fastigheten.

Ansökan avser att möjliggöra för utbyggnad av pensionat.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas runt 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: