search
Sök
menu
Meny

Kommande detaljplan för Flahult 3:230, Norrahammar.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 22 april 2021 om positivt planbesked för Flahult 3:230.

Ansökan avser att möjliggöra byggnation av bostäder samt en utökning av begravningsplatser i anslutning till kyrkogården.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta