Kommande detaljplanearbete för Göken 4, Gränna

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Göken 4., som stadsbyggnadsnämnden beslutade 19 november 2020.

Ansökan avser att möjliggöra för ombyggnation av hotell och restarang till bostäder.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: