Kommande detaljplanearbete för Klasen 10, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Klasen 10, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 17 december 2020.

Ansökan avser att möjliggöra för nybyggnation inom fastigheten.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2024. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: