Kommande detaljplanearbete för Peru 4 i Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Peru 4, som stadsbyggnadsnämnden beslutade om, 18 januari 2018.

Ansökan avser en förtätning i form av ny bebyggelse inom redan bebyggt område samt en ändrad markanvändning och högre exploateringsgrad.

Arbetet med detaljplanen är tillfälligt pausad och beräknas starta upp igen 2024.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Ingen tidplan satt
Antagande: Ingen tidplan satt
Granskning: Ingen tidplan satt
Samråd: Ingen tidplan satt


Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta