Kommande detaljplanearbete Hackspetten 7 m.fl. Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Hackspetten 7 m.fl. som stadsbyggnadsnämnden beslutade 15 februari 2018.

Ansökan avser att utöka exploateringsgraden för bostäder och planarbetet kan utökas till fler fastigheter i kvarteret.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2022. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


 

Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: