Kommande detaljplanearbete Vargön 6, Jönköping

Här hittar du information om det positiva planbesked för fastighet Vargön 6, som stadsbyggnadsnämnden beslutade 12 december 2018.

Ansökan avser planändriong för möjliggörande av ny etablering på Vargön.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Kontakta oss

Kontakt oss via:


Telefon

036-10 50 00

Epost

fragaplan@jonkoping.se


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: