Översiktsplan 2016

Här kan du ta del av kommunens gällande översiktsplan. Den ligger i en interaktiv karta och beskriver hur mark- och vattenområden ska användas.

Jönköping kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016.

Översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att skapa din egen kartvy. Du kan själv välja vilka kartlager du vill se.

I Översiktsplan 2016 kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering.

Det är först vid efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning som kommunen i varje ärende ska väga de allmänna intressena enligt översiktsplanen mot de enskilda intressena.

Bakgrund till översiktsplan 2016

 

Jönköping står idag inför utmaningen att växa på ett klokt sätt och då är översiktsplanen ett verktyg för att se till att vi tar dessa kloka beslut.

Jönköping växer

Det krävs ett målinriktat arbete för att göra vårt samhälle mer hållbart både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Översiktsplanen vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov etcetera – alltså hur vi använder mark och vatten.

Huvudinriktningen är att Jönköpings kommun i första hand ska växa genom förtätning och omvandling inom befintliga tätortsområden inom den centrala tätorten. När vi bygger nya områden ska de alltid lokaliseras i anslutning till befintlig tätortsbebyggelse. Även mindre tätorter behöver ha en viss nybyggnation och det finns kompletterande bebyggelsemöjligheter i alla kommundelar. En viktig utgångspunkt är att vi ska bygga kollektivtrafiknära.

Att hushålla med resurser

Vi gör en satsning på möjligheten att resa med kollektivtrafik, gång och cykel så att vi kan växa utan att även biltrafiken ökar. Vi ska hushålla med och utveckla våra resurser som natur- och rekreationsområden, värdefulla kulturmiljöer och jordbruksmark. Vi ska stödja utvecklingen av turistområden. Jönköping ska utvecklas som ett allt starkare regioncentrum och i framtiden ska vi ha en höghastighetsbana för tåg.

Beslut om lokalisering och markanvändning berör ofta många människor och olika allmänna intressen som ibland är svårförenliga eller till och med motsägande. Dessa beslut får dessutom ofta långsiktiga konsekvenser för omgivningen. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen anser att dessa motstående allmänna intressen ska prioriteras sinsemellan för en önskad utveckling. Genom översiktsplanen kan sådana beslut bedömas i ett större sammanhang, så att god hushållning med naturresurser kan säkerställas, samt förankras bland medborgarna under processens gång.

Översiktsplanen har tagits fram av stadsbyggnadskontoret. Den är ett politiskt dokument och kommunstyrelsens tekniska utskott har varit den politiska styrgruppen.

En konsekvensbeskrivning har tagits fram parallellt med planförslaget, där de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna redovisas.

Kommunfullmäktige har tidigare antagit två fördjupade översiktsplaner, Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare och Ramprogram för södra Munksjön. Dessa gäller parallellt med den nya kommunomfattande översiktsplanen. 

Planstrategier för översiktsplanen

Arbetet med översiktsplanen utgår från åtta planstrategier. De behandlar ett antal ställningstagande som Jönköping valt att rikta in sig på.

Jönköping är ett attraktivt regioncentrum

Den regionala arbets- och bostadsmarknaden stärks genom en utvecklad kollektivtrafik. Målpunkter som är viktiga för kommunen och regionen ska utvecklas och ha en bra tillgänglighet.

Tåg, vägbro och flyg, illustration.

Hållbar byggnation

Nybyggnation görs i första hand genom förtätning och omvandling inom befintliga tätortsområden. Nya bostadsområden byggs i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur. Där kollektivtrafikförsörjningen är, eller kan bli bra, ska en hög exploatering tillämpas.

Hus, lyftkran, väg med barn, illustration.

Hela kommunen ska leva

Utbyggnadsmöjligheter finns i alla tätorter och kommundelar. Det är positivt med ny bebyggelse på landsbygden.

Dator, ko, buss, mast, hus, illustration.

Blandad bebyggelse

En blandad bebyggelse skapar liv och rörelse i stads- och kommundelar och ger en karaktär och trygghet. Det handlar om integration av bostäder, grönområden, service, arbetsplatser och kommunikationer. Det handlar också om en variation av upplåtelseformer och arkitektur. Grönområden som har betydelse för rekreation eller stadsmiljön sparas. Miljön är trygg och säker.

Hållbara transporter

Götalandsbanan och Europabanan ska förverkligas med en station söder om Munksjön. Hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik ska utvecklas. Mer gods ska överföras från väg till järnväg och befintliga järnvägar ska utvecklas för ökad kapacitet för både gods och persontrafik.

Cykel, tåg, båt, illustration.

Turist- och besöksmål utvecklas

Turist- och besöksnäringen utvecklas och då är kommunens natur- och kulturvärden en del av attraktionen. Biosfärområde Östra Vätterbranterna är ett modellområde för hållbar utveckling där naturvärdena har en avgörande betydelse.

Människa, polkagris, husvagn, bil, jätte vist, fladdermöss, äppelträd, vatten. Illustration.

Hushållning med resurser       

Resursbesparing präglar samhällsplaneringen. Värdefulla natur-, kultur- och friluftsområden säkerställs, vissa synliggörs och marknadsförs. Förnyelsebara energikällor utvecklas. Restriktivitet gäller för ny bebyggelse och annan exploatering som hindrar jord- och skogsbruket.

Skog, traktor på ett fält, orienteringsskärm, illustration.

Bara vanligt vatten

Vatten är en livsnödvändig resurs för både människa och miljö som vi värnar om så att det även i framtiden finns vatten av bra kvalitet och kvantitet. I samhällsplaneringen hushållar vi med vattnet och nyttjar det på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vatten från en kran, sjö, kanot, en som metar från land, illustration.

Plan för hur vi genomför det som står i översiktsplanen

Nedan listas ett antal följdutredningar som lyfts fram i översiktsplan 2016 som bör genomföras.

Översiktsplanen redovisar en strategi för hur kommunen ska hantera översiktliga mark- och vattenanvändningsfrågor. Men i vissa frågor är översiktsplanen inte tillräcklig. Det krävs ytterligare utredningar och fördjupningar för att fastlägga kommunens övergripande strategi. Några av dessa utredningar är redan beslutade att de ska genomföras medan andra är en följd av översiktsplanen. Beslut om att starta dessa utredningar tas inte i översiktsplanen utan det krävs särskilda beslut i annan ordning.

Lista på utredningar som bör genomföras

 1. Fördjupade översiktsplaner eller motsvarande översiktliga planeringsunderlag ska upprättas för A6-området, Maden i Huskvarna, Torsvik, Gränna och Visingsö.
 2. Ett nytt naturvårdsprogram ska upprättas. Frågor som riktlinjer för kompensation vid exploatering av naturområden och en analys om ekosystemtjänster ska utredas antingen som separata utredningar eller som en del i naturvårdsprogrammet.
 3. En kommunomfattande grönstrukturplan ska upprättas. Den ska peka ut större grönområden och sammanhängande gröna stråk, som är strategiskt viktiga för friluftslivet och naturvården och som ska tas tillvara vid planering.
 4. Minst tre naturreservat ska ha bildats under perioden 2014-2020.
 5. Det ska finnas en prioriteringslista för insatser för vatten och vattendrag som är i behov av restaurering och fiskevårdsåtgärder.
 6. En utredning om jordbruksmarkens värden som inbegriper aspekterna näringsliv, naturvärden, friluftsliv, ekosystemtjänster samt försörjning/matsuveränitet ska göras.
 7. Utredningen Förutsättningar och riktlinjer för klimatanpassning ska uppdateras.
 8. Kartläggning av omgivningsbuller som ska redovisas till EU ska genomföras.
 9. E4ans sträckning genom Jönköping och Huskvarna ska utredas.
 10. Ett kulturmiljöprogram ska upprättas.
 11. En cykelplan som redovisar prioriterade åtgärder för bättre cyklingsmöjligheter ska upprättas.
 12. En gångplan ska upprättas.
 13. Möjligheterna att lokalisera en livsmedelsbutik eller ett mindre centrum vid Hakarpskrysset i Huskvarna ska utredas.
 14. En dagvattenpolicy med tillhörande handlingsprogram ska upprättas.
 15. En kommunomfattande VA-plan ska upprättas.
 16. En kommunomfattande vattenförsörjningsplan ska upprättas.
 17. En analys och en ny strategi för ett mer långsiktigt markbehov för bostäder och verksamheter ska genomföras. Det behövs en beredskap som sträcker sig bortom denna översiktsplans tidshorisont.

Senast granskad/publicerad: