search
Sök
menu
Meny

Bidrag och regler för kulturföreningar

Vill du ansöka om bidrag till en kulturförening? På den här sidan hittar du vilka bidrag som finns att söka, vilka villkor föreningen behöver uppfylla och hur ni går till väga.

Just nu gäller tillfälliga bidragsregler med hänsyn till corona/covid-19.

Bidrag till kulturföreningar för arrangemang och projekt - tillfälliga regler med anledning av Corona covid-19

För vad?
Kulturarrangemanget/kulturprojektet ska äga rum i Jönköpings kommun, samt ha ett publikt allmänintresse. Bidrag kan t.ex. beviljas för extra kostnader för att genomföra arrangemang digitalt eller liknande. För verksamhet som vänder sig till barn och ungdom krävs drogfrihet.
Bidrag beviljas inte till intern föreningsverksamhet, stämmor eller liknande verksamhet, inte heller till välgörenhetsarrangemang, insamlingar, eller kulturprogram i samband med politiska opinionsmöten och liknande.

Vilka kan söka?
Ideella kulturföreningar med säte i Jönköpings kommun. Sökande förening ska vara huvudarrangör/projektägare för den verksamhet bidrag söks för. Bidrag beviljas inte för medverkan i andra arrangörers evenemang.
Bidrag beviljas inte till föreningar som beviljats långsiktigt verksamhetsbidrag för 2020, studieförbund, institutioner och liknande vilka får bidrag från annat anslag, stiftelser, företag, ekonomiska föreningar eller till annan kommunal förvaltning, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Ansökan – Bilagor
Ansökan görs på särskild blankett som finns nedan. Bifoga balans- och resultaträkning tillsammans med din ansökan.

Pdf att fylla i för att söka bidraget (pdf, 188.5 kB)

Ansökningstider

Bidrag söks i förväg. Ansökan på sökt belopp upp till 75 000 kr ska vara Kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 6 veckor före arrangemangs-/projektstart.
Ansökan på sökt belopp över 75 000 kr - ska vara Kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 3 månader före arrangemangs-/projektstart.

Bidrag

Beviljat bidrag avser endast den verksamhet och de kostnader som angivits i ansökan. Var därför noga med att i ansökan så korrekt som möjligt beräkna alla kostnader och intäkter. Bidragsmottagaren ska meddela KFF ev. förändringar. Vid väsentliga förändringar förbehåller sig KFF rätten att ompröva beslut. Bidrag utbetalas enbart till sökandens postgiro eller bankgiro.
Samordning med andra kommunala nämnder kan ske. Om kommunen har fordringar på den sökande, har kommunen rätt att avräkna dessa mot de bidrag som beviljats.

Övrigt

Föreningen har ansvar att följa gällande lagstiftning och inför och under arrangemanget/projektet ha kontakt med berörda förvaltningar och myndigheter.
Verksamheten ska marknadsföras tydligt gentemot allmänheten. Föreningen uppmanas att i all marknadsföring i text ange ”med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen” (logotyp ska inte användas).

Redovisning - Utbetalning

Bidrag utbetalas i efterskott. Redovisning ska först göras på den kopia av ansökan som återsänds i samband med att bidragsbeslut skickas och den ska vara Kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast 6 veckor efter genomfört arrangemang/projekt. Kostnader och intäkter ska kunna styrkas genom verifikationer.
Redovisa statistik: Antal genomförda arrangemang/verksamhetstillfällen redovisas. För digitala arrangemang/projekt redovisas antal visningar. Könsuppdelad statistik för målgrupperna barn, ungdom och vuxna redovisas där det är möjligt med hänsyn till Corona covid-19.

Granskning

Sökande som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar och räkenskaper till förfogande som Kultur- och fritidsnämnden efterfrågar. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt. KFN kan besluta att annan än KFN ska utföra granskningen.

KFN/KFF kan göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

Ansökan skickas till
Kultur- och fritidsnämndens diarium
e-post: kff@jonkoping.se
postadress: box 1029, 551 11 Jönköping

Ansökan om att bli bidragsberättigad kulturförening

Med kulturförening avses: dans-, musik-, teater-, film-, foto-, konst-, författar-, arkiv-, musei-, hembygds- och lokalhistorisk förening.

Villkor

Föreningens ska följa grundläggande bestämmelser och värdegrund.

Bifoga följande handlingar

 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från det möte då föreningen bildades alternativt senaste årsmötesprotokoll om ansökan avser en redan verksam förening. Av protokollet ska framgå att stadgarna antagits.
 • Intyg Skatteverkets organisationsnummerregister
 • Bankgiro eller plusgiro.
 • Medlemsmatrikel (se grundläggande bestämmelser via länken nedan)

Grundläggande bestämmelser

Fullmakt

 • Om föreningen blir bidragsberättigad får föreningen en fullmaktsblankett där föreningen styrelse ska utse en person att ansvara föreningens bidragsansökningar och uppdatering av föreningens kontaktuppgifter (se grundläggande bestämmelser).

Bidragsberättigad kulturförening ska varje år

Senast en månad efter årsmöte skicka in/redovisa:

 • Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för föregående år
 • Årsmötesprotokoll samt eventuellt nya stadgar
 • Redovisa antal betalande medlemmar för vuxna samt i ålderskategorin 7-25 år
 • Uppdatera föreningens uppgifter/kontaktuppgifter i föreningsportalen

Ansökan

Vill din förening ansöka om att bli bidragsberättigad kulturförening? Skicka ett mejl till kulturforening@jonkoping.se med uppgift om vilken förening det gäller och kontaktperson så hör vi av oss.

IdéJkpg - bidrag till ungdomsinitiativ

Ändamål

IdéJkpg syftar till att stödja barn och ungdomars demokratiska lärande, egna skapande och arrangörsutveckling i Jönköpings kommun. Bidragsformen har ett brett perspektiv; stöd kan sökas för arrangemang, projekt och produktion inom såväl idrott, kultur som samhällsfrågor. Bidraget går till arrangemang, projekt och produktioner som initieras, planeras och genomförs av, för och med barn och unga 13–25 år.

Villkor

Bidragsberättigade projekt/initiativ från enskilda:

 • kan sökas av den som är 13–25 år och har någon anknytning till Jönköpings kommun
 • ska anordnas av unga i åldern 13–25 år
 • ska inte gynna enskilda personers ekonomiska intressen
 • ska inte syfta till välgörande ändamål
 • ska genomföras i Jönköpings kommun

Bidragsberättigade projekt/initiativ från ungdomsföreningar:

 • ska ha sitt säte i Jönköpings kommun
 • ska utgöras av medlemmar där minst 75 % är i åldern 13–25 år
 • ska ha en styrelse där majoriteten är i åldern 13–25 år
 • ska ha minst en styrelseledamot som har fyllt 18 år
 • ska inte gynna enskilda medlemmars ekonomiska intressen
 • projekt där föreningen består till 100 % av medlemmar i åldern 13–25 år prioriteras

Bidrag

Det finns inget maxbelopp för ansökan, men en generell gräns är 30 000 kr i bidrag. Storleken på stödet avgörs i dialog med den sökande.

Ansökan

Ansökan görs på kommunens webbplats, via länken nedan.

IdéJkpg, ansökan

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 036-10 50 00